Arbejdsområder

Mette Klingsten Advokatfirma yder bistand inden for alle aspekter af dansk individuel og kollektiv arbejds- og ansættelsesret. Vores mangeårige erfaring med private virksomheder og selvejende institutioner omsættes til konkret rådgivning, hvor jura går hånd i hånd med værdibaseret, praktisk anvendelig rådgivning. Her kan du læse mere om vores forskellige arbejdsområder.

Persondata

Databeskyttelse

Mette Klingsten Advokatfirma har udarbejdet en databeskyttelsespakke med fokus på virksomhedens behandling af medarbejderdata.

Læs mere

Databeskyttelsesforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, og til den tid skal virksomhederne derfor være klar til at leve op til de nye krav, der stilles til behandlingen af personoplysninger. Fælles for de fleste virksomheder er, at de behandler og videregiver en række oplysninger om virksomhedens medarbejdere, herunder også oplysninger om ansøgere og fratrådte medarbejdere.

Mette Klingsten Advokatfirma har udarbejdet en databeskyttelsespakke med fokus på virksomhedens behandling af medarbejderdata. Databeskyttelsespakken består af skabeloner, tjeklister, politikker, instrukser m.v., der kan anvendes fra rekrutteringsfasen og til ansættelsesforholdet er ophørt.

Mette Klingsten Advokatfirma bistår herudover virksomheder med løbende rådgivning om databeskyttelse.

Kontakt Mette Klingsten Advokatfirma for mere information.

Vi udarbejder og vedligeholder virksomhedens personalejuridiske dokumenter.

Læs mere

Vi yder bistand ved udarbejdelse af ansættelseskontrakter og andre personalejuridiske dokumenter.

Vi vedligeholder personalejuridiske dokumenter, så de altid er ajour og i overensstemmelse med lovgivningen.

Baseret på enkle it-løsninger (HR-kontraktstyringsværktøjer) tilbyder vi et eftersyn af dokumenterne hvert kvartal. Dette gør vi som en del af produktet “den eksterne HR-afdeling”. Læs mere herom nedenfor under “den eksterne HR-afdeling”.

I Danmark har aftalerelationerne mellem arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer stor betydning for ansættelsesvilkårene.

Læs mere

Den danske model er en del af den nordiske aftalemodel, der anvendes i de skandinaviske lande.

Den danske model kendetegnes ved, at rammerne for løn- og ansættelsesvilkår i høj grad skabes ved forhandling mellems fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne.

Vi har et indgående kendskab til kollektive arbejdsret og kollektive overenskomster blandt andet gennem vores arbejde for private virksomheder og andre organisationer, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Vi har bistået arbejdsgivere, der er blevet mødt med overenskomstkrav eller i forbindelse med forhandling af overenskomster og lokalaftaler på virksomheder. Vi har endvidere bistået i forbindelse med sager ved faglig voldgift, i arbejdsretten og hos forligsmanden. Sagerne har ofte drejet sig om spørgsmål om fortolkning af kollektive overenskomster og bodskrav i forbindelse med påståede brud på overenskomsterne.

Vi bistår endvidere lønmodtagerorganisationer og pensionskasser, når de skal agere ansættelsesretligt i forhold til egne medarbejdere. Læs mere herom nedenfor under “lønmodtagerorganisationer og pensionskasser som arbejdsgivere”.

Vi yder bistand i forbindelse med konfliktløsning, herunder ved retssager af ansættelsesretlig karakter.

Læs mere

Vi rådgiver arbejdsgivere og ledende medarbejdere, så konflikter forebygges, men vi bistår også, når en tvist først er opstået.

Vi fører sager ved de almindelige domstole, arbejdsretssager i Arbejdsretten, privat og faglig voldgift og bistår ved sager, der skal for Tvistighedsnævnet og Ligebehandlingsnævnet.

Herudover gennemfører vi advokatundersøgelser, f.eks. i forbindelse med mulige uregelmæssigheder, misbrug af økonomiske midler, tilsidesættelse af antikorruptionsregler og chikane samt iværksætter de relevante tiltag, som besluttes i konsekvens af konklusionerne.

 

Vi rådgiver om konkurrence- og kundeklausuler i forhold til virksomhedens behov for at pålægge medarbejdere klausuler.

Læs mere

Vi bistår med

 • udarbejdelse af aftaler om kunde- og konkurrenceklausuler, vurdering af eksisterende klausuler samt regelsættet omkring betaling for og bortfald af klausuler
 • rådgivning om loyalitetspligt
 • rådgivning om medarbejdernes anvendelse af sociale medier, LinkedIn, e-mail og it-politikker i forhold til medarbejderne
 • rådgivning om medarbejdernes og virksomhedens forpligtelser i henhold til markedsføringsloven i forbindelse med jobskifte og etablering af virksomhed

Virksomhedoverdragelser kan være anledning til store organisationsændringer – og i den forbindelse uvished om medarbejderes retstilling.

Læs mere

Vores ekspertise dækker blandt andet over

 • rådgivning om medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, f.eks. bistand i forbindelse med outsourcing og udlicitering fra offentlige og private arbejdsgivere til ny leverandør
 • tilrettelæggelse af processer i forbindelse med virksomhedsoverdragelse
 • bistand i forbindelse med forhandling af kontrakter
 • rådgivning om andre spørgsmål relateret til medarbejderes retstilling ved virksomhedsoverdragelse

I samarbejde med virksomheden fastlægger vi de kriterier, der får medarbejderne til at fokusere på virksomhedens vigtigste indsatsområder, og som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere baseret på juridiske, økonomiske og skattemæssige overvejelser.

Læs mere

Mange lønpakker er i dag sammensat af en række forskellige komponenter. Variationen og kompleksiteten heri øger behovet for rådgivning.

Vi tilbyder

 • Udarbejdelse af bonus- og incitamentsprogrammer
 • Rådgivning ved indgåelse, fornyelse og ophør af bonus- og incitamentsprogrammer
 • Rådgivning om bonusprogrammer i den finansielle sektor, herunder rådgivning om brug af variabel aflønning, udpegning af væsentlige risikotagere m.v.
 • Udarbejdelse af compliance programmer i den finansielle sektor, m.v.

Vi yder bistand til lønmodtagerorganisationer og pensionskasser ved ansættelsesretlige spørgsmål vedrørende deres egne medarbejdere.

Læs mere
Download brochuren om lønmodtagerorganisationer og pensionskasser som arbejdsgivere Download

Mange lønmodtagerorganisationer, medlemsejede pensionskasser og lignende er ikke medlem af en arbejdsgiverorganisation. Når ledelsen skal udøve sin arbejdsgiverfunktion, kan der derfor være brug for ekstern rådgivning.

Vi kan blandt andet yde bistand i forbindelse med

 • individuelle opsigelser
 • større omstruktureringer
 • forhandling og fortolkning af overenskomster
 • ajourføring af personalejuridiske dokumenter

Når virksomheden ikke har en stor HR-afdeling, kan der være behov for sparring og rådgivning.

Læs mere

Vi er juridisk sparringspartner for personaleafdelingen og virksomhedens forlængede arm i HR-spørgsmål

Download brochuren om virksomhedens eksterne HR-afdeling Download

Mange mindre og mellemstore virksomheder har ikke en stor HR-afdeling. Derfor kan der være behov for en ekstern juridisk ressource, som kan rådgive og sparre med virksomhedens HR-medarbejdere.

Vi kan blandt andet yde bistand i forbindelse med

 • udarbejdelse og ajourføring af personalejuridiske dokumenter
 • løbende rådgivning
 • opdatering i forhold til lovgivning og praksis
 • erfaringsudveksling med HR

Vi tilbyder at give virksomhedens personalejuridiske dokumenter et eftersyn hvert kvartal og afholder derudover 2 årlige webinarer eller fysiske kurser samt 4 årlige e-learningsmoduler.

Der er mulighed for at samle ydelserne i en abonnementsordning.

Læs mere om ydelserne i brochuren.

Vi samarbejder blandt andet med Lise Aarup, der har mange års erfaring som HR-konsulent i globale virksomheder indenfor it- og lægemiddelindustrien. For mere information se www.fontibus-hr.com.

Vi yder bistand ved udstationering af medarbejdere og rådgiver om arbejds- og opholdstilladelser for medarbejdere, der skal arbejde i Danmark.

Læs mere
Flere og flere virksomheder agerer internationalt og har dermed også brug for viden om blandt andet skat og ansættelseskontrakter i lande, der har andre love og regelsæt end de danske.

Når ansættelser bliver grænseoverskridende, kan det rejse en række spørgsmål. For ved ind- eller udstationering af medarbejdere, skal der tages højde love og regler, som er forskellige fra de danske.

Vi yder  bistand ved ind- og udstationering af medarbejdere med behørig hensyntagen til social sikring og skat. Vores brede internationale advokatnetværk kan bidrage med den nødvendige viden, når virksomhedens medarbejdere skal udstationeres.

Vi rådgiver om arbejds- og opholdstilladelser for medarbejdere, der skal arbejde i Danmark i forbindelse med projekter eller for en længere periode.