Arbejdsområder

Mette Klingsten Advokatfirma yder bistand inden for alle aspekter af dansk individuel og kollektiv arbejds- og ansættelsesret. Vores mangeårige erfaring med private virksomheder og selvejende institutioner omsættes til konkret rådgivning, hvor jura går hånd i hånd med værdibaseret, praktisk anvendelig rådgivning. Her kan du læse mere om vores forskellige arbejdsområder.

Vi rådgiver om diskrimination på arbejdsmarkedet, med henblik på at undgå tvister.

Læs mere

Diskrimination på arbejdsmarkedet er i fokus.

Reglerne om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet gælder både ved annoncering, før og under ansættelsen samt ved ansættelsesforholdets afslutning. Reglerne er i vid udstrækning reguleret af EU-retlig lovgivning, og EU-Domstolen tager jævnligt stilling til, hvordan reglerne skal fortolkes.

Vi tilbyder rådgivning om diskrimination på arbejdsmarkedet, med henblik på at forebygge tvister, herunder ved tilrettelæggelse af omorganiseringer og afskedigelser.

Vi fører sager ved ligebehandlingsnævnet og de almindelige domstole om alle typer af diskrimination, blandt andet forskelsbehandling på grund af alder, handicap eller køn samt om forskelsbehandling på grund af barsel eller andre former for orlov.

Når en medarbejder udnytter retten til orlov, skal arbejdsgiveren være opmærksom på flere regelsæt.

Læs mere

Medarbejdere har både rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption m.v. Dette skal arbejdsgiveren være opmærksom på, samtidig med at reglerne om ligebehandling og refusion af løn under barsel, samt hvad der i øvrigt følger af lovgivningen og kollektive overenskomster, skal iagttages.

Vi yder bistand og rådgivning til arbejdsgivere, så der er styr på rettigheder og pligter, og så tvister undgås.

 

Rådgivning om forholdet mellem bestyrelse og direktion, herunder udarbejdelse af bestyrelseskontrakter.

Læs mere
Vi yder bistand til bestyrelse og direktion i fortrolige sager

Vi yder

 • rådgivning om bestyrelsesmedlemmers og direktørers rettigheder, pligter og ansvar
 • rådgivning om valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelser i private og offentlige virksomheder, herunder tilrettelæggelse af valgprocedure og gennemførelse af valg
 • bistand i forbindelse med forståelse og implementering af selskabslovens regler om ”det underrepræsenterede køn”
 • bistand i forbindelse med udarbejdelse af måltal og politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen

Udarbejdelse af selskabsdokumenter, herunder i forbindelse med stiftelse, ledelses- og vedtægtsændringer, fuldmagter, generalforsamlinger, m.v.

Læs mere

Vores sekretariat bistår med

 • udarbejdelse af ejerbøger
 • notarisering/legalisering af dokumenter
 • online registrering af stiftelser, ejerforhold, ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer i Erhvervsstyrelsen
 • transskribering (omskrivning) af lydfiler og renskrivning efter koncept/kladde
 • korrekturlæsning, opsætning og redigering af dokumenter
 • sekretærassistance m.v.

Vi bistår med gennemførelse af individuelle opsigelser og kollektive afskedigelser.

Læs mere

Mange tillidsrepræsentanter foretrækker et effektivt og ordentligt forhandlingsforløb, således at medarbejderne kan få en hurtig afklaring i forbindelse afskedigelser og andre omstruktureringer

Hent skabelon til opsigelse her Download

Vi bistår virksomheder i usædvanlige situationer som eksempelvis kollektive afskedigelser og andre omstruktureringer. Vi sikrer, at juraen er i orden, og at opsigelsen sker med respekt for individet og virksomhedens værdier.

Vi yder bistand ved individuelle opsigelser, herunder

 • beregning af udgifter i forbindelse med opsigelsen
 • undersøgelse af om opsigelse kan undgås og medarbejderen omplaceres
 • udarbejdelse af de nødvendige dokumenter til sikring af, at der ikke sker fejl i forhold til lovgivningen, kollektive overenskomster og virksomhedens personalepolitikker og værdier
 • sikring af at opsigelsen sker med respekt for individet
 • forhold i forbindelse med it og fuldmagt
 • planlægning af kommunikationen i virksomheden

Vi yder også bistand i forbindelse med kollektive afskedigelser. Vi har lang erfaring med tilrettelæggelse af forhandlingsforløb, der tilsikrer, at processen sker smidigt og efter reglerne og med repsekt for medarbejderne. Vores bistand omfatter blandt andet

 • tilrettelæggelse af kollektive afskedigelser
 • udarbejdelse af materiale til brug for information og forhandling
 • fastlæggelse af udvælgelseskriterier
 • overvejelser vedrørende gennemførelse af forhandlinger og indgåelser af rammeaftaler
 • dialog med de faglige organisationer
 • overholdelse af regler vedrørende inddragelse af beskæftigelsesråd
 • gennemførelse af de individuelle opsigelser
 • tilrettelæggelse af informationsprocedure i forhold til de tilbageværende medarbejdere m.v.

Vi forhandler og udarbejder kontrakter til direktion og ledende medarbejdere ved ansættelsens start og ophør.

Læs mere

Vi udarbejder kontrakter til ledende medarbejdere og direktion (direktørkontrakter) og forhandler vilkårene i forbindelse hermed.

Ved et ansættelsesforholds afslutning forhandler vi med direktion og ledende medarbejdere om fratrædelsesvilkår og udarbejder dokumenter i forbindelse hermed.

 

Rekruttering

Rekrutteringsforløb

Rekruttering af nye medarbejdere.

Læs mere

En veltilrettelagt proces er afgørende for rekrutteringen af kvalificerede medarbejdere.

Vi yder bistand i forbindelse med rekruttering, herunder

 • opstilling af strategiske mål for rekruttering
 • udarbejdelse af medarbejderprofiler
 • procesplaner for hele rekrutteringsforløbet
 • stillingsannoncer
 • udarbejdelse af den gode ansættelseskontrakt

Vi bistår med stiftelse af kapitalselskaber (IVS, ApS, A/S og P/S) både ved nystiftelser (kontant eller apportindskud) og i forbindelse med f.eks. anpartsombytning eller virksomhedsomdannelse.

Læs mere
Hent: Selskabsblanket Download

Vi bistår med stiftelse af kapitalselskaber (IVS, ApS, A/S og P/S) både ved nystiftelser (kontant eller apportindskud) og ved  anpartsombytning eller virksomhedsomdannelse.

Vores bistand består i:

 • Udarbejdelse af stiftelsesdokument og vedtægter
 • Evt. gennemgang af vurderingsberetning
 • Registrering af selskabet i Erhvervsstyrelsen
 • Registrering af momsforhold
 • Registrering af ejeroplysninger i Ejerregistret
 • Udarbejdelse af ejerbog
 • Oprettelse af bankkonto