Personskat

I vores bistand vedrørende internationale ansættelser indgår tillige rådgivning omkring de komplicerede skattemæssige problemstillinger, som opstår, når medarbejdere enten ind- eller udstationeres i udlandet. Det er vigtigt at forholde sig til de personskatteretlige aspekter, herunder eksempelvis i relation til til- og fraflytning fra Danmark, for at vurdere skattepligten og de hertil forbundne krav. Derudover er det vigtigt at forholde sig til de forskellige juridiske aspekter af arbejdsgivers forpligtelser, for eksempel i relation til indberetning eller vurdering af fast driftssted.

Vi rådgiver blandt andet om fuld og begrænset skattepligt til Danmark, lempelsesreglerne ved dobbeltbeskatning, beskatning ved til- og fraflytning fra Danmark, herunder til- og framelding hos skattemyndigheder, exitbeskatning eller henstand af aktier og andre værdipapirer, pensionsordninger, forskerskatteordningen, grænsegængerreglerne (”Øresundsbeskatning”), ligesom vi gerne bistår med vejledning i den praktiske gennemførelse af entry- og exitmøder med medarbejderne, forskudsregistrering, og indhentelse af skattekort.
I vores rådgivning omkring relevante skatteforhold har vi tillige fokus på social sikring og hjælper arbejdsgivere tidligt i rekrutteringsprocessen og kontraktudarbejdelsen med en afklaring af disse forhold også set ud fra et økonomisk perspektiv.

Desuden rådgiver vi omkring personalegoder, aktieløn, arbejdsudleje, udenlandsk arbejdskraft samt etablering af virksomhed i Danmark. Endeligt fører vi sager ved Landsskatteretten og domstolene.

Vi samarbejder tæt med vores skattespecialister i ind- og udland via ELLint netværket og kan støtte op omkring compliance og processerne ved grænseoverskridende skatteproblematikker.