Artikel

FAQ om lønkompensationsordningen

Lønkompensationsordningen sikrer virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19, og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte, ret til midlertidig lønkompensation fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020. Nedenfor er samlet en række af de spørgsmål vi har fået i den seneste tid om lønkompensationsordningen.

Mistes retten til lønkompensation, hvis virksomheden på et tidspunkt i lønkompensationsperioden har hjemsendt mindre end 30% af medarbejderne?

Det vil være muligt at kalde en andel af de lønkompenserede medarbejdere tilbage på arbejde. Såfremt virksomheden kalder medarbejdere tilbage på arbejde, vil der dog kun ydes lønkompensation for de medarbejdere, der fortsat er hjemsendt.

Det er ikke en forudsætning for retten til lønkompensation, at virksomheden, efter at have kaldt medarbejdere tilbage, fortsat opfylder grænserne på minimum 30 %af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Kan man bede medarbejderne arbejde på skift og stadig modtage lønkompensation?

Virksomhederne har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, som virksomheden forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere.

Virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil blive beregnet på baggrund af den angivne periode, ekskl. de dage, som virksomheden har angivet, at de forventer at genindkalde medarbejderen.

Hvad sker der, hvis virksomheden opsiger en medarbejder imens virksomheden modtager lønkompensation?

Der er en forudsætning for retten til lønkompensationen, at virksomheden i lønkompensationsperioden ikke opsiger nogen ansatte som følge af økonomiske årsager. Virksomheden kan dog fortsat opsige medarbejdere af andre grunde end økonomiske forhold, for eksempel på grund af dokumenteret dårlig performance eller i henhold til 120-dages reglen.

Kan virksomheden opsige medarbejdere, inden virksomheden indtræder i ordningen?

Virksomheder kan godt træde ind i lønkompensationsordningen, selvom virksomheden forud for dens indtræden i ordningen har foretaget afskedigelser som følge af COVID-19/coronavirus. Der kan dog ikke ydes lønkompensation til allerede afskedigede medarbejdere, selvom disse fortsat måtte arbejde i virksomheden i deres opsigelsesperiode. Hvis en opsigelse, der er foretaget inden virksomhedens indtræden i ordningen, trækkes tilbage inden virksomhedens indtræden, vil virksomheden kunne modtage lønkompensation til medarbejdere, der er varslet afskediget.

Der stilles ikke tidsmæssige krav til perioden, der skal gå fra, at der er sket afskedigelser i virksomheden, til at der kan indtrædes i ordningen for andre medarbejdere.

Kan der kun laves én ansøgning om lønkompensation?

Det fremgår af den nye bekendtgørelse, at virksomheder som udgangspunkt kan søge om lønkompensation én gang i tre-måneders perioden fra 9. marts 2020 – 9. juni 2020. Man skal dermed søge for hele den periode, man ønsker at være omfattet af ordningen. Hvis der er søgt for kortere tid, og virksomheden efterfølgende vurderer, at der er brug for en forlængelse, kan der dog ansøges på ny.

Hvornår skal de fem feriedage afholdes?

Det er arbejdsgiveren, der efter forhandling med medarbejderen fastsætter, hvornår den periode på 5 dage, hvor lønmodtageren ikke modtager løn under hjemsendelsen, skal afholdes.

Perioden skal placeres forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden, og arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens forhold så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske herom. Dagene skal placeres forholdsmæssigt, hvilket indebærer, at i en situation hvor medarbejderen er hjemsendt i 3 måneder, skal de 5 dage placeres jævnt over perioden; for eksempel således at 2 af dagene placeres i den første måned, 2 dage placeres i den anden måned, og 1 dag placeres i den sidste måned af hjemsendelsesperioden.

Hvordan ansøger man om midlertidig lønkompensation?

Der ansøges om midlertidig lønkompensation via dette link.

Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

  1. Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller flere end 50 medarbejdere).
  2. CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejderen fuldtids- eller deltidsansat) pr. medarbejder.
  3. Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
  4. Tro- og loveerklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

Erhvervsstyrelsens vejledning til udfyldelse af ansøgning om lønkompensationsordningen kan læses vi dette link.

Søger du svar på et spørgsmål, der ikke fremgår ovenfor, er du velkommen til at kontakte Mette Klingsten Advokatfirma på tlf. 31440100 eller 31440102 og e-mail mk@mklaw.dk eller mb@mklaw.dk.

Vi opdaterer løbede hjemmesiden med nyt om tiltagene i forbindelse med udbruddet af COVID-19.

Find lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 via linket her.

Find bekendtgørelse om lønkompensation vi linket her.

Find aktstykke 117 via linket her. Aktstykke 117 er suppleret med aktstykke 127, som kan findes via linket her.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)