Forretningsbetingelser

Mette Klingsten Advokatfirma (”Mette Klingsten Advokatfirma”)

1. Generelt

1.1 Disse forretningsbetingelser er gældende for Mette Klingsten Advokatfirmas juridiske bistand og øvrige ydelser, medmindre andet skriftligt aftales mellem Mette Klingsten Advokatfirma og klienten.

2 Oplysninger om Mette Klingsten Advokatfirma

2.1 Mette Klingsten Advokatfirmas kontaktoplysninger er følgende:
Mette Klingsten Advokatpartnerselskab
Tromsøgade 2 
2100 København Ø

Telefon:                 +45 31 44 01 04
E-mail:                   info@mklaw.dk
Website:               www.mklaw.dk
CVR-nr.                  27801021

3 Advokaterne

3.1 Enhver advokat i Mette Klingsten Advokatfirma er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne er omfattet af retsplejelovens regler om advokater, herunder Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de Advokatetiske Regler, som stiller krav til advokaters professionelle standard og etik. Der henvises i øvrigt til Advokatsamfundets website www.advokatsamfundet.dk.

4 Sagens modtagelse

4.1 Ved modtagelsen af en sag undersøger vi, om der foreligger inhabilitet eller interessekonflikt eller øvrige forhold, som forhindrer, at vi kan påtage os sagen.

4.2 Mette Klingsten Advokatfirma er underlagt hvidvaskloven og indhenter ved sagens modtagelse de efter loven krævede oplysninger og dokumenter i relevant omfang.

5 Honorar

5.1 Vort honorar beregnes med udgangspunkt i den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.

5.2 Vi fakturerer vore ydelser med rimelige intervaller (typisk hver måned, hver anden måned eller kvartalsvist). Ved enkeltopgaver af kort varighed fakturerer vi normalt i forbindelse med sagens afslutning. Vores betalingsbetingelser er netto 8 dage, og vi tillægger moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregner vi 2% pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfald. I forbrugerforhold beregnes renten dog fra det tidspunkt og med den rentesats, som følger af rentelovens bestemmelser.

5.3  Vi oplyser klienter om muligheden for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp i henhold til gældende lovgivning eller forsikring tegnet af kunden, hvis det er relevant i den konkrete sag. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, orienterer vi kunden om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for kunden.

5.4 Vi kan anmode om deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer, at sagen vil udløse. Vi vil normalt anmode om deponering fra klienter, som ikke har et fast eller længerevarende kundeforhold hos os.

6 Udlæg

6.1 Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret eventuelle udlæg i forbindelse hermed, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, og forsendelsesudgifter. Dette vil enten ske separat eller ved førstkommende faktura.

7 Klientmidler

7.1 Alle midler, som vore klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti. Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vor bankforbindelse. Opmærksomheden henledes på, at de hidtidige regler om særlig indskydergaranti for klientkonti er ophævet fra 1. juni 2015. Herefter gælder de almindelige regler om indskydergaranti, hvorefter som udgangspunkt kun beløb op til modværdien af 100.000 euro pr. indskyder er sikret i tilfælde af bankens rekonstruktion eller konkurs. Hvis klienten selv har yderligere indeståender i samme bank, gælder begrænsningen på 100.000 euro for kontiene under ét. Hverken Mette Klingsten Advokatfirma eller den enkelte advokat kan bære risikoen for midlerne ved bankens rekonstruktion eller konkurs.

8 Foranstaltninger mod hvidvask af penge

8.1 Vi er som advokatfirma undergivet reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi har pligt til at indhente og opbevare oplysninger om kunders identitet og ejer- og kontrolstrukturer i overensstemmelse med hvidvasklovens regler. Vi skal desuden undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

9 Ophavsret til materiale

9.1 Ophavsretten til de dokumenter og andet arbejde, som Mette Klingsten Advokatfirma frembringer, tilhører Mette Klingsten Advokatfirma, medmindre andet konkret er aftalt med klienten.

10 Fortrolighed m.v.

10.1 Advokater og øvrige ansatte hos Mette Klingsten Advokatfirma er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

10.2 Advokater og øvrige ansatte hos Mette Klingsten Advokatfirma er underlagt interne regler i overensstemmelse med lovgivningens forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

11 Arkivering

11.1 Vi opbevarer som hovedregel alle sagens akter elektronisk i 5 år fra sagens afslutning, medmindre sagens karakter begrunder en kortere eller længere opbevaringsperiode, eller lovgivningen stiller krav om en længere opbevaringsperiode.

12 Ansvar

12.1 Mette Klingsten Advokatfirma rådgiver alene om dansk ret og aspekter af EU-ret. Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

12.2 Vi er ansvarlige for vor bistand over for vore klienter efter dansk rets almindelige regler, dog således, at vort ansvar er begrænset til 50 mio. DKK for hver enkelt sag. Vort ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.

12.3 Mette Klingsten Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Mette Klingsten Advokatfirmas ansvarsforsikring er tegnet hos CNA Insurance, Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K.

13 Lovvalg og tvister

13.1 Tvister mellem en klient og Mette Klingsten Advokatfirma om en advokats rådgivning eller disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og skal afgøres af de danske domstole med Københavns Byret som aftalt værneting i 1. instans. Mette Klingsten Advokatfirma kan dog forlange, at eventuelle tvister afgøres af en voldgiftsret i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets regler.

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)