Persondatapolitik Din persondata Som følge af Databeskyttelsesforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018, og Databeskyttelsesloven, har Mette Klingsten Advokatfirma vedtaget en persondatapolitik med stringente krav til håndtering af persondata. Som klient kan der forekomme tidspunkter, hvor Mette Klingsten Advokatfirma opbevarer personlige oplysninger om dig og andre parter, som vi repræsenterer på din vegne. I henhold til Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven skal vi som dataansvarlige informere dig om vores behandling af dine personlige oplysninger. Vi behandler kun dine personlige oplysninger, såfremt det er rimeligt, forholdsmæssigt og nødvendigt i henhold til bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningen. Vores behandling af dine persondata Vi behandler personlige oplysninger som en del af udøvelsen af advokatvirksomhed. Som udgangspunkt behandler vi alene almindelig persondata såsom en persons navn, kontaktdetaljer og anden identifikationsinformation såsom person id, pas osv. I nogle sager vil det være nødvendigt at behandle følsom persondata som defineret i Databeskyttelsesforordningens artikel 9, for eksempel race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. I særlige tilfælde vil vi opbevare straffeattest. Personlige oplysninger opbevares og behandles som led i sagsbehandlingen eller af andre nødvendige årsager, herunder som led i overholdelse af lovmæssige forpligtelser. Personlige oplysninger kan opbevares i en periode efter afslutningen af sagen, jf. nedenfor. Vi opbevarer endvidere oplysninger i vores CRM system eller adressekartotek. I forbindelse med vores rådgivning modtager vi en række sagsakter enten fra klienten eller tredjepart. Tredjepart kan f.eks. være domstolene, modparten eller offentlige myndigheder. Vi behandler endvidere persondata i henhold til Retsplejeloven, Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 7 og Persondataloven. Grundlaget for behandling af data kan være de oplysninger, som klienten eller en person, der repræsenterer klienten, videregiver til os som led i vores juridiske arbejde, eller som følge af juridiske forpligtelser. Det følger af Retsplejeloven og de advokatetiske regler, at vi har visse forpligtelser til at behandle data i relation til de sager vi behandler. Vi er endvidere forpligtet af Hvidvasklovens §§ 10 og 11. Normalt vil grundlaget for behandling af følsomme oplysninger være, at det er nødvendigt, for at et juridisk krav kan statueres, fremsættes eller afvises, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, i. Det kan være nødvendigt at videregive oplysninger til tredjeparter såsom retsinstanser, banker, offentlige myndigheder eller andre advokater, foreninger eller parter. Videregivelse vil ske inden for rammerne af Databeskyttelsesforordningen, Databeskyttelsesloven og andre relevante regler. Herunder findes særlige regler i Retsplejeloven, som medfører, at vi i de fleste sager ikke videregiver information til tredjeparter som følge af vores tavshedspligt. Formålet med behandlingen af persondata Som udgangspunkt behandles al persondata i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i Databeskyttelsesforordningen, men kan også finde sted i henhold til reglerne om interesseafvejning i artikel 6, stk. 1, litra f, i Databeskyttelsesforordningen. Vi behandler persondata om dig, fordi vi skal bruge dem ved behandlingen af din sag i henhold til reglerne i Retsplejeloven. Opbevaring af persondata Vi opbevarer persondata i vores IT system, som er et eksternt hosted system (Abakion), eller i andre relevante arkiver. Relevante foranstaltninger er blevet iværksat for at sikre, at al personlig information bliver behandlet sikkert, og det kun af de relevante personer, der har adgang til oplysningerne. Som udgangspunkt vil personlige oplysninger blive slettet efter 5 år, efter at sagen er afsluttet, og sagen er placeret i vores arkiv, medmindre der er særlig grund til at oplysningerne opbevares i længere tid. Persondata i CRM systemer og adressekartotek opbevares, så længe vi har behov for at kunne komme i kontakt med hinanden. Hvidvaskloven indeholder regler om, hvor længe information må opbevares, som vi overholder. Hvis behandlingen af dine oplysninger finder sted på vores adresse, kan du tilbagekalde dit samtykke. Du kan tilbagetrække dit samtykke ved at sende en e-mail til info@mklaw.dk. Vi sletter information, medmindre der er hjemmel til fortsat behandling af dine oplysninger. Det bemærkes, at sletning af din persondata ikke vil påvirke den lovlige behandling, som allerede har fundet sted inden tilbagekaldelsen af dit samtykke. Ret til at protestere Alle datasubjekter har ret til at protestere imod en ellers lovlig behandling af persondata. Dette gælder imidlertid kun, hvis behandlingen sker i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. Data subjekter kan også protestere mod brug af persondata i forbindelse med direkte markedsføring. Data portabilitet I nogle sager vil datasubjektet have ret til at modtage sin persondata i et struktureret, normalt anvendt og maskine-læsbart format og til at videregive sin persondata fra os til andre dataansvarlige. Udøvelse af rettigheder og indgivelse af klager Hvis et datasubjekt ønsker at udøve sine rettigheder, kan der sendes en e-mail til info@mklaw.dk, eller den advokat eller advokatfuldmægtig, som er kontaktperson, kan kontaktes direkte. Dette gøres ved at sende en besked til denne person pr. e-mail eller brev til Mette Klingsten Advokatfirma, August Bournonvilles Passage 1, 1055 København K. Datasubjekter har endvidere ret til at indgive en klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller ved at skrive til Datatilsynet, Borgergade 28, 5th, 1300 København K. Spørgsmål Hvis man som klient eller datasubjekt har spørgsmål til ovenstående eller på anden vis har brug for bistand, er man velkommen til at kontakte Mette Klingsten direkte på mk@mklaw.dk

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)