Artikel

Er lønnen en fortrolig sag?

Mange lønmodtagerorganisationer holder lønforhandlingskurser, men mange er stadig ikke interesseret i at dele oplysninger om løn med kollegaer.

Løn kan for mange være et tabubelagt emne, især hos ledere og andre betroede medarbejdere. Alle vil gerne kende alle de andres løn, men mange vil ikke oplyse deres egen løn, for det betragter de som en privat sag.

Det står stadig direkte i en del ansættelseskontrakter og bonusaftaler, at lønforhold er en fortrolig sag mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. I andre tilfælde ligge det måske blot i luften, at man ikke deler lønoplysninger med kollegaer eller andre.

I henhold til ligelønsloven har alle medarbejdere imidlertid ret til at fortælle åbent om deres løn. Det fremgår således af lovens § 2 a, at en lønmodtager har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver. Det vil sige eksempelvis kollegaer, tillidsrepræsentanten, den faglige organisation etc.

Det indebærer også, at arbejdsgiveren ikke må skrive i ansættelseskontrakten, at lønnen er fortrolig, og arbejdsgiveren må ikke udsætte en medarbejder for repressalier, fordi vedkommende har givet oplysninger om eksempelvis løn og bonus.

De fleste arbejdsgivere er bekendt med, at den enkelte medarbejder har krav på en skriftlig kontrakt eller et ansættelsesbevis, hvis medarbejderen skal arbejde 8 timer eller mere i gennemsnit om ugen, hvis ansættelsesforholdet er tiltænkt at vare ud over en måned. Ansættelseskontrakten eller ansættelsesbeviset skal indeholde oplysninger om 10 nærmere opregnede vilkår samt alle væsentlige ansættelsesvilkår. Såfremt medarbejderen ikke har fået en kontrakt eller et ansættelsesbevis, eller dokumenterne er mangelfulde, har medarbejderen krav på en godtgørelse. Dette gælder også oplysninger om bonus og andre typer af variabel løn.

Vi får ind imellem spørgsmål om, hvorvidt medarbejderen også har krav på en godtgørelse, hvis arbejdsgiveren har indsat et vilkår, der er strid med præceptive regler, fx skrevet i bonusbrevet, at oplysninger om bonussens størrelse eller beregning er fortroligt. Højesteret har i tre domme fra december 2010 fastlagt niveauet for godtgørelser efter ansættelsesbevisloven. Vestre Landsret har i en konkret sag ladet det været afgørende for, at en medarbejder fik godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, at arbejdsgiveren i strid med reglerne havde skrevet, at lønoplysninger var fortrolige. Vi anbefaler derfor, at man gennemgår alle ansættelseskontrakter for at sikre, at de opfylder kravene i ansættelsesbevisloven, og at man ikke har skrevet vilkår, der er i strid med præceptiv lovgivning eller som ikke lever op til gyldighedskravene i lovgivningen, fx når det gælder konkurrence- og kundeklausuler.

Andre nyheder

Så er det i dag, at de nye regler om registrering af arbejdstid træder i kraft

Fra i dag skal stort set alle lønmodtagere, bortset fra selvtilrettelæggere, registrere deres arbejdstid. Det sker som konsekvens af, at Folketinget den 23. januar 2024 vedtog et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven, der træder i kraft 1. juli 2024.
Læs mere

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)