Har du opdateret dine ansættelsesretlige dokumenter?

Markedsføringslovens § 3, stk. 1: Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Markedsføringslovens § 23, stk. 1: Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en erhvervsdrivende eller udfører et hverv for denne, må ikke på utilbørlig måde skaffe sig kendskab til eller rådighed over den erhvervsdrivendes erhvervshemmeligheder.

Den 1. juli 2017 trådte den nye markedsføringslov i kraft. Som følge af lovændringen skal ansættelsesretlige dokumenter, der udarbejdes efter den 1. juli 2017 opdateres.

Før den 1. juli 2017 var reglerne om god markedsføringsskik reguleret af markedsføringslovens § 1, mens forbuddet mod uretmæssig brug af erhvervshemmeligheder var reguleret af lovens § 19. Dette er nu ændret med den nye markedsføringslov.

Den tidligere markedsføringslovs § 1 er videreført i lovens § 3, stk. 1, mens den tidligere markedsføringslovs § 19 er videreført som § 23 i den nye lov. Der er ikke sket en indholdsmæssig ændring af reglerne, men ikke desto mindre er det vigtigt at huske at opdatere sine paradigmer for ansættelsesaftaler, opsigelser, bortvisninger, fratrædelsesaftaler mv. med den korrekte henvisning til lovbestemmelserne.

Det er alene ansættelsesretlige dokumenter der udarbejdes efter lovens ikrafttræden, der skal henvise til de nye bestemmelser i markedsføringsloven, og det er således ikke nødvendigt at tilrette dokumenter, der blev udarbejdet inden den 1. juli 2017.

Virksomhedernes standarddokumenter bør gennemgås med henblik på at sikre, at der foretages de korrekte lovhenvisninger. Da reglerne i markedsføringsloven ikke har ændret indhold, behøver virksomhederne ikke at lave tillæg til allerede ansatte medarbejderes kontrakter mv. Det anbefales, at virksomheden ændrer i templates og nye ansættelseskontrakter og personalepolitikker etc., således at det er de relevante nye paragrafnumre, der henvises til.