Artikel

Konkurrenceklausul i ejeraftale ikke bortfaldet

Højesteret har den 29. marts 2021 afsagt kendelse om rækkevidden af ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3, jf., stk. 1. Sagen angik, om en konkurrenceklausul i en ejeraftale kunne gøres gældende over for en udtrædende kapitalejer, der også var ansat i et datterselskab til det selskab, som konkurrenceklausulen vedrørte.

Det følger af ansættelsesklausullovens § 11, stk. 1, at en aftale om en konkurrenceklausul er ugyldig, hvis arbejdsgiveren opsiger ansættelsesforholdet, uden at lønmodtageren har givet rimelig anledning hertil. Efter ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3, gælder bestemmelsen også for andre end lønmodtagere, der har påtaget sig en forpligtelse til ikke at drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan.

Sagen for Højesteret angik to selskabsejere (A og B), som hver ejede 50 % af et holdingselskab.

A overdrog i maj 2019 alle sine anparter i holdingselskabet til B, som led i indgåelsen af et forlig, og A blev samtidig omfattet af en konkurrenceklausul, der tidligere var indgået som led i en ejeraftale vedrørende et tilknyttet datterselskab. Som følge af forliget, skulle A være omfattet af konkurrenceklausulen i en periode på to år fra tidspunktet for overdragelsen af anparterne til B. A var både før og efter indgåelsen af forliget ansat i datterselskabet.

A blev opsagt fra sin stilling i datterselskabet kort tid efter indgåelsen af forligsaftalen, og han blev senere bortvist på grund af illoyalitet.

A gjorde i den forbindelse gældende, at konkurrenceklausulen i forliget bortfaldt i henhold til ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3, jf. stk. 1, fordi A ikke havde givet rimelig anledning til opsigelsen.

Højesteret lagde til grund, at A og B indgik forligsaftalen som led i afgørelsen af deres mellemværende angående holdingselskabet, og at A dermed tiltrådte forligsaftalen i sin egenskab af udtrædende medejer af holdingselskabet. A havde dermed ikke forpligtet sig til ikke at drive konkurrerende virksomhed over for datterselskabet i sin egenskab af medarbejder i datterselskabet, og havde alene forpligtet sig over for B som medejer. Det var i den forbindelse ikke afgørende, at A tillige var ansat i datterselskabet, og at konkurrenceklausulen således også havde virkning over for A i denne egenskab.

Højesteret fandt på baggrund af forarbejderne til ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3, at der ikke med bestemmelsen var tilsigtet en ændring af den retstilstand, der var gældende efter den nu ophævede bestemmelse i aftalelovens § 38, stk. 2, som kun fandt anvendelse i ansættelsesforhold. Anvendelse af ansættelsesklausullovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, forudsatte herefter, at konkurrenceklausulen måtte anses for at være påtaget af A som led i et ansættelsesforhold, hvilket Højesteret ikke fandt var tilfældet.

Kendelsen viser, at selv om ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3, gælder for direktører og andre, der ikke traditionelt er omfattet af lønmodtagerbegrebet i præceptiv ansættelsesretlig lovgivning, gælder bestemmelsen ikke uden for ansættelsesforhold.

Det kan dog konkret være vanskeligt at bedømme, om en konkurrenceklausul er indgået som led i et ansættelsesforhold eller som led i en ejeraftale eller andre grunde, hvilket sagen også viser. Adgangen til at træffe aftaler om klausuler i forbindelse med indgåelsen af fx fratrædelsesaftaler må desuden anses for bred, og der gælder i sådanne situationer en videre aftalefrihed end ved indgåelsen af klausuler.

Kendelsen kan læses i sin helhed via dette link: https://domstol.dk/media/3a2pafde/bs-35272-20-anonymiseret-kendelse.pdf

Andre nyheder

Så er det i dag, at de nye regler om registrering af arbejdstid træder i kraft

Fra i dag skal stort set alle lønmodtagere, bortset fra selvtilrettelæggere, registrere deres arbejdstid. Det sker som konsekvens af, at Folketinget den 23. januar 2024 vedtog et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven, der træder i kraft 1. juli 2024.
Læs mere

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)