Artikel

Ny lov vedtaget om Covid-19 testning af medarbejdere

Folketinget har den 19. november 2020 vedtaget et lovforslag, der giver arbejdsgivere ret til at pålægge medarbejdere at blive testet for Covid-19 og at blive oplyst om testens resultat. Loven gælder i en afgrænset periode frem til 1. juli 2021.

Folketinget har den 19. november 2020 vedtaget et lovforslag, som giver arbejdsgivere ret til at pålægge medarbejdere at blive testet for Covid-19 og at blive oplyst om testens resultat. Herudover kan arbejdsgivere pålægge medarbejderne hurtigst muligt at give arbejdsgiver oplysning om tidspunktet for testning, hvis medarbejderen er testet positiv for Covid-19.

Der følger af loven, at arbejdsgiveren kun kan pålægge en medarbejder at blive testet for Covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med Covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til den pågældende virksomhed.

Loven indeholder et krav om skriftlighed. Arbejdsgiveren skal således skriftligt informere medarbejderen om, at vedkommende vil blive pålagt test for Covid-19, og der er også krav om, at arbejdsgiveren i den skriftlige meddelelse til medarbejderen angiver begrundelsen for, at medarbejderen pålægges testen. Denne information skal også gives til medarbejderne via repræsentanter i samarbejdsudvalg m.v. eller via en arbejdsmiljørepræsentant.

Det følger også af loven, at en test, der er pålagt af arbejdsgiveren, i videst muligt omfang skal gennemføres i den sædvanlige arbejdstid. Såfremt dette ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen, ligesom medarbejderen skal have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test. Dette kan for eksempel være for transport til testning.

Testning af medarbejderne skal ske på en betryggende måde og i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som er fastsat af sundhedsmyndighederne. Hvis arbejdsgiveren planlægger at lade testning af medarbejdere udføre på arbejdspladsen, og en medarbejder ikke ønsker at lade sig teste af kolleger eller arbejdsgiveren, kan medarbejderen i stedet lade sig teste uden for arbejdspladsen, under forudsætning af, at formålet med testen ikke forspildes derved.

En arbejdsgiver kan iværksætte ansættelsesretlige sanktioner over for medarbejdere, der ikke efterkommer arbejdsgiverens pålæg om testning, hvis medarbejderne i forbindelse med pålægget om testning er blevet skriftligt oplyst om, at sådanne sanktioner kan tages i anvendelse.

En medarbejder, der pålægges test uden at betingelserne i lovforslaget, herunder om skriftlighed, er opfyldt, kan tilkendes en godtgørelse.

Vedtagelsen af loven medfører også ændringer i udstationeringsloven. Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for Covid-19 finder således også anvendelse, når en virksomhed udstationerer en lønmodtager i Danmark, uanset hvilket lands ret der i øvrigt regulerer ansættelsesforholdet.

Databeskyttelse

Der er i loven ikke taget stilling til, hvordan arbejdsgiver må bruge de oplysninger, som fremkommer i forbindelse med Covid-19 testningen af medarbejderne. Typisk vil arbejdsgiveren kunne have et ønske om at informere en smittet medarbejders nærmeste kollegaer, så en eventuel yderligere smitte blandt medarbejderne og deres pårørende kan forhindres.

Oplysninger om smitte med Covid-19 er en helbredsoplysning i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 15, og oplysningen bør derfor som udgangspunkt kun videregives til medarbejderens kollegaer, hvis medarbejderen samtykker hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Inden arbejdsgiveren videregiver oplysninger om en medarbejders smitte med Covid-19, anbefales det derfor, at arbejdsgiveren indhenter medarbejderens skriftlige samtykke hertil. En samtykkeerklæring til videregivelse af oplysninger om en medarbejders smitte med Covid-19 kan rekvireres ved at kontakte Mette Klingsten Advokatfirma.

Andre nyheder

Så er det i dag, at de nye regler om registrering af arbejdstid træder i kraft

Fra i dag skal stort set alle lønmodtagere, bortset fra selvtilrettelæggere, registrere deres arbejdstid. Det sker som konsekvens af, at Folketinget den 23. januar 2024 vedtog et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven, der træder i kraft 1. juli 2024.
Læs mere

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)