Artikel

Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Formålet med arbejdsmiljøloven er at skabe et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet og sikre et grundlag for, at virksomhederne som udgangspunkt selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål. Reglerne om beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter er ændret som følge af en politisk aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping. Arbejdsmiljørepræsentanten har fået yderligere beskyttelse.

 

På virksomheder med 10-34 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljøorganisation bestående af 1 eller flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal samarbejdet organiseres således, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med flere niveauer. På virksomheder med 1-9 ansatte er udgangspunktet er arbejdsmiljøet sker ved løbende og direkte kontakt. Der er hjemmel til at fastsætte nærmere regler for arbejdsmiljøet i de små virksomheder.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, og i øvrigt sørge for at arbejdsmiljørepræsentanten ikke lider et indtægtstab som følge af hvervet.

Arbejdsmiljørepræsentanter særligt beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Dette betyder, at arbejdsmiljørepræsentanter har ret til samme beskyttelse og opsigelsesvarsel som tillidsrepræsentanter på samme faglige område. Det er i den forbindelse ikke afgørende om arbejdsmiljørepræsentanten er medlem af en faglig organisation. Hvis der ikke gælder en overenskomst på virksomheden, må man vurdere hvilken overenskomst, der ville have været gældende, hvis virksomheden havde været overenskomstdækket og følge de regler om opsigelse af tillidsrepræsentanter, der er fastsat i denne overenskomst. Det er også værd at være opmærksom på, at der gælder særlige procedureregler efter overenskomsterne.

Højesteret har i en afgørelse fra 2017 fastslået, at bestemmelsen om den særlige beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter ikke medfører beskyttelse i de tilfælde, hvor arbejdet ikke er dækket af en overenskomst inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. Det er således situationer, hvor der ikke findes en ”vedkommende eller tilsvarende overenskomst” for det pågældende faglige område, og i den situation fulgte det af retspraksis afgjort, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke havde en særlig beskyttelse mod opsigelse.

Med virkning fra 1. februar 2024 er dette ændret således, at der er indsat en særlig beskyttelse af tillidsrepræsentanten i arbejdsmiljølovens § 10 stk. 3. Reglen giver arbejdsmiljørepræsentanten et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger samt beskyttelse mod anden forringelse, idet omfang der ikke er en anden relevant overenskomst at falde tilbage på.

Ved påtænkte opsigelser skal arbejdsgiveren være opmærksom på, at opsigelsen af en tillidsrepræsentant som udgangspunkt skal være begrundet i ”tvingende årsager”. Virksomheden skal derfor bevise, at der er ”tvingende årsager” til en opsigelse begrundet i medarbejderens forhold. Hvis der er tale om generelle nedskæringer, skal arbejdsmiljørepræsentanten opsiges som den ”sidste blandt ligemænd”.

Uegnethed hos en tillidsrepræsentant, kan efter omstændighederne begrunde en afskedigelse, og det samme gælder ved langtidssygdom. Hvis arbejdsgiveren ikke kan dokumentere, at det er begrundet at opsige arbejdsmiljørepræsentanten, kan der udløses krav om godtgørelse (bortset fra den principielle mulighed for underkendelse, der følger af nogle overenskomster).

Historisk har godtgørelserne været i niveau 4-6 måneder, men der er nyere tilfælde, hvor godtgørelserne har været på 9 – 12 måneders løn.

Arbejdsmiljølovens terminologi er i øvrigt ændret, således at der nu benyttes en kønsneutral betegnelse for tillidsrepræsentanter (tidligere tillidsmænd).

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)