Artikel

Ny lov skærper reglerne om ansættelsesklausuler

Folketinget vedtog i december 2015 en ny ansættelsesklausullov, som trådte i kraft den 1. januar 2016 og gælder for alle lønmodtagere. Loven indeholder betingelserne for, at der kan indgås konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler.

En konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må drive forretning af en vis art eller tage ansættelse i en sådan. En kundeklausul er en aftale om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser, mens en kombineret klausul forpligter lønmodtageren af en konkurrence- og en kundeklausul samtidig. Betegnelsen ”Ansættelsesklausul” er en samlebetegnelse for disse klausultyper.

De nye regler

De nye regler indeholder en række ændringer i forhold til den hidtidige lovgivning. Betingelserne for, at en lønmodtager kan forpligtes af en konkurrence- eller kundeklausul, er således skærpet, ligesom de nye regler skærper arbejdsgivers forpligtelse til at betale kompensation til lønmodtager.

For konkurrenceklausuler gælder blandt andet, at en lønmodtager i dag skal indtage en helt særligt betroet stilling for at kunne omfattes af en konkurrenceklausul, og at arbejdsgiveren skriftligt skal godtgøre, hvilke forhold i ansættelsen, der gør det nødvendigt, at lønmodtageren er underlagt klausulen.

For kundeklausuler gælder blandt andet, at klausulen kun må vedrøre de kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med i de seneste 12 måneder fra opsigelsestidspunktet.

En kombineret klausul skal opfylde betingelserne for både konkurrence- og kundeklausuler for at kunne forpligte lønmodtageren. En kombineret klausul kan maksimalt forpligte lønmodtageren i 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet. Konkurrence- og kundeklausuler kan derimod maksimalt forpligte lønmodtageren i 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.

Ansættelsesklausullovens regler gælder for klausuler indgået efter den 1. januar 2016, og virksomhederne skal være opmærksomme på reglerne for at undgå ugyldige klausuler i kontrakterne.

Konkurrence- og kundeklausuler indgået før 1. januar 2016 kan fortsat opretholdes , og det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke regelsæt, der regulerer de konkrete klausuler, som virksomheden ønsker at gøre gældende.

Andre nyheder

Ferie i forbindelse med forårets helligdage

Mange medarbejdere ønsker at holde ferie i forbindelse med forårets helligdage, f.eks. hen over påsken. Det kan også være, at din virksomhed har et ønske om at varsle ferie. Der er i den forbindelse nogle ting, du som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på.
Læs mere

Virksomhedsoverdragelse og tillidsrepræsentanter

Højesteret har fastslået, at en tillidsrepræsentant hverken beholdt sin funktion eller beskyttelse ved en virksomhedsoverdragelse, da køberen frasagde sig sælgers overenskomst.
Læs mere

Godtgørelse til gravid medarbejder for forringelse af vilkår

Højesteret har den 18. januar 2024 afsagt dom i en sag om en gravid medarbejder, hvis ansættelsesvilkår blev forringet umiddelbart efter, at medarbejderen havde givet meddelelse om sin graviditet.
Læs mere

Succes

Tak fordi du abonnerer på vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder, invitationer til arrangementer med videre. Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)