Artikel

Ny lov skærper reglerne om ansættelsesklausuler

Folketinget vedtog i december 2015 en ny ansættelsesklausullov, som trådte i kraft den 1. januar 2016 og gælder for alle lønmodtagere. Loven indeholder betingelserne for, at der kan indgås konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler.

En konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må drive forretning af en vis art eller tage ansættelse i en sådan. En kundeklausul er en aftale om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser, mens en kombineret klausul forpligter lønmodtageren af en konkurrence- og en kundeklausul samtidig. Betegnelsen ”Ansættelsesklausul” er en samlebetegnelse for disse klausultyper.

De nye regler

De nye regler indeholder en række ændringer i forhold til den hidtidige lovgivning. Betingelserne for, at en lønmodtager kan forpligtes af en konkurrence- eller kundeklausul, er således skærpet, ligesom de nye regler skærper arbejdsgivers forpligtelse til at betale kompensation til lønmodtager.

For konkurrenceklausuler gælder blandt andet, at en lønmodtager i dag skal indtage en helt særligt betroet stilling for at kunne omfattes af en konkurrenceklausul, og at arbejdsgiveren skriftligt skal godtgøre, hvilke forhold i ansættelsen, der gør det nødvendigt, at lønmodtageren er underlagt klausulen.

For kundeklausuler gælder blandt andet, at klausulen kun må vedrøre de kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med i de seneste 12 måneder fra opsigelsestidspunktet.

En kombineret klausul skal opfylde betingelserne for både konkurrence- og kundeklausuler for at kunne forpligte lønmodtageren. En kombineret klausul kan maksimalt forpligte lønmodtageren i 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet. Konkurrence- og kundeklausuler kan derimod maksimalt forpligte lønmodtageren i 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.

Ansættelsesklausullovens regler gælder for klausuler indgået efter den 1. januar 2016, og virksomhederne skal være opmærksomme på reglerne for at undgå ugyldige klausuler i kontrakterne.

Konkurrence- og kundeklausuler indgået før 1. januar 2016 kan fortsat opretholdes , og det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke regelsæt, der regulerer de konkrete klausuler, som virksomheden ønsker at gøre gældende.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)