Artikel

Overblik over Covid-19 hjælpepakker

Der er i forbindelse med udbruddet af Covid-19 i Danmark lanceret en række hjælpepakker til danske virksomheder og lønmodtagere. Mette Klingsten Advokatfirma har samlet relevant information om hjælpepakkerne på denne side.

Der er i forbindelse med udbruddet af Covid-19 vedtaget en række hjælpepakker, der har til formål at hjælpe dansk erhvervsliv og medarbejdere gennem den kommende periode. Hjælpepakkerne kan grupperes i tre typer af ordninger, nemlig (i) kompensationsordninger, (ii) garantiordninger og (iii) ordninger, der skal sikre likviditet og finansieringsmuligheder.

Kompensationsordninger

Lønkompensationsordningen

Lønkompensationsordningen tager udgangspunkt i en trepartsaftale, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, og som blev vedtaget ved lov den 24. marts 2020.

Virksomheder, der står over for at skulle opsige mere end 30% af eller 50 medarbejdere, kan benytte sig af ordningen, der giver ret til lønkompensation fra staten på 75 pct. af funktionærers løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned, såfremt virksomheden undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., og maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Læs Mette Klingsten Advokatfirmas FAQ om lønkompensationsordningen via linket her.

Ansøg om midlertidig lønkompensation via linket her.

Find lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 via linket her.

Find bekendtgørelse om lønkompensation vi linket her.

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion for sygedagpenge

Regeringen fremsatte den 13. marts 2020 et lovforslag om refusion af sygedagpenge, som blev vedtaget af Folketinget den 17. marts 2020.

Med loven bliver arbejdsgiverperioden på 30 dage suspenderet, således at der bliver ret til refusion fra første sygedag, hvis medarbejderen er syg og uarbejdsdygtig på grund af Covid-19.

Desuden indføres en ny ret til refusion for fravær, i tilfælde hvor medarbejderen ikke er uarbejdsdygtig på grund af Covid-19, men hvor medarbejderen alligevel ikke kan passe sit arbejde på grund af myndighedernes anbefalinger til bestemte grupper om at blive hjemme på grund af Covid-19.

En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Den udvidede ret til refusion for sygedagpenge gælder fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021.

Arbejdsgivere skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion på linket her.

Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Som et supplement til lønkompensationsordningen indføres der en midlertidig kompensationsordning til dækning af faste udgifter for virksomheder, der er særligt påvirket af covid-19. Ordningen gælder på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser, hvis virksomheden forventer en omsætningsnedgang på mere end 40 pct. hjemme i perioden 9. marts 2020 til 9 juni 2020 som følge af Covid-19.

Udgifterne inkluderer eksempelvis husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Afskrivninger vil ikke være omfattet, ligesom lønomkostninger ikke vil være omfattet, da sådanne er omfattet af ordningen om Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere.

Virksomheder, som har fået midlertidigt forbud mod at drive forretning, kan søge om kompensation for 100 pct. af deres faste udgifter over hele forbudsperioden. For øvrige virksomheder afhænger kompensationssummen af størrelsen på omsætningsnedgangen efter nedenstående trappe:

80 pct. af de faste udgifter, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.

50 pct. af de faste udgifter, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.

25 pct. af de faste udgifter, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Læs mere om kompensationsordningen vi linket her.

Øvrige kompensationsordninger

Der er indført en kompensationsordning for selvstændige ligesom, der er indført en kompensationsordning for arrangører.

Læs mere om kompensationsordningen for selvstændige via linket her. ttps://em.dk/media/13488/faktaark_midlertidig-kompensationsordning-for-selvstaendige.pdf

Læs mere om kompensationsordningen for arrangører via linket her.

Garantiordninger

Garantiordning for nye lån

Der er oprettet to garantiordninger for nye lån; én der er målrettet SMV’er og én målrettet store virksomheder.

Ordningerne gælder for virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus/covid-19. Sådanne virksomheder kan søge om en garanti fra Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv. Det er med andre ord statsgaranterede lån til virksomheder

Læs mere om garantiordningen for nye lån via linket her.

Likviditetsauktion

Der oprettes en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit, særligt målrettet små og mellemstore eksportvirksomheder, der oplever likviditetsproblemer som følge af faldende indtægter, mens der stadig er udgifter til løn og leverandører.

Likviditetskautionen virker ved, at EKF dækker 80 procent af bankernes eventuelle tab på nye lån, der går til at sikre eksportvirksomhedernes likviditet.

Læs mere om likviditetsauktionen via linket her.

Ordninger, der skal sikre likviditet og finansieringsmuligheder

Udskydelse af betalingsfrister på AM-bidrag, A-skat, B-skat og moms

Folketinget vedtog den 17. marts 2020 et lovforslag om udskydelse af betalingsfrister på AM-bidrag, A-skat, B-skat og moms.

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler. Fristerne for betaling af am-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder.

De lempede regler på moms gælder indtil videre kun store virksomheder med omsætning på over 50 mio. kr.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Læs mere om udskydelse af betalingsfristerne via linket her.

Andre nyheder

Så er det i dag, at de nye regler om registrering af arbejdstid træder i kraft

Fra i dag skal stort set alle lønmodtagere, bortset fra selvtilrettelæggere, registrere deres arbejdstid. Det sker som konsekvens af, at Folketinget den 23. januar 2024 vedtog et lovforslag om ændring af arbejdstidsloven, der træder i kraft 1. juli 2024.
Læs mere

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)