Artikel

Ændring af barselsloven er vedtaget

Folketinget har den 3. marts 2022 vedtaget et lovforslag om ændring af barselsloven. Ændringen bygger på EU’s orlovsdirektiv fra 2019, som skal være implementeret i medlemslandene senest den 2. august 2022.

Den nye barselslov indebærer, at både mor og far som udgangspunkt får 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel.

Moren

Moren vil fortsat have ret til fire ugers graviditetsorlov forud for barnets fødsel. Efter fødslen vil moren have ret til 10 uger orlov. Af de 10 uger orlov, er de første to uger obligatoriske, og de resterende otte uger, kan overdrages til den anden forældre.

Moren har herudover ret til yderligere 14 ugers orlov, hvoraf de ni uger er øremærket moren, mens de resterende fem uger kan overdrages til faren eller medmor. Øremærkningen af orlov indebærer, at orloven ikke kan overføres mellem forældrene, og at orloven derfor går tabt, hvis ikke den forælder, som orloven er øremærket til, holder orloven.

Faren eller medmoren

En far eller medmor har ret til to ugers øremærket orlov, som skal holdes inden de første 10 uger efter barnets fødsel.

Desuden har faren eller medmoren ret til yderligere 22 ugers orlov, hvoraf ni uger er øremærket, mens de sidste 13 uger kan overdrages.

Skematisk ser retten til fravær ud som følger:

Mor

Far / medmor

 4 ugers graviditetsorlov

 

Fødsel

2 ugers barselsorlov (øremærket)

2 ugers fædreorlov / medmororlov (øremærket)

8 ugers barselsorlov (kan overføres)

9 ugers forældreorlov (øremærket)

9 ugers forældreorlov (øremærket)

5 ugers forældreorlov (kan overføres)

13 ugers forældreorlov (kan overføres)

De nye orlovsregler gælder for forældre til børn, der fødes (eller modtages ved adoption) den 2. august 2022 eller senere.

Enlige forældre

Familier, hvor der kun er én forældre, får 46 ugers orlov med ydelser. En del af denne orlov kan overdrages til et nærtstående familiemedlem. Enlige mødre og enlige fædre bliver ligestillet i forhold til orlovslængde.

Reglerne for enlige forældre træder i kraft den 1. januar 2024

Sociale forældre

Loven introducerer begrebet ”sociale forældre”, der blandt andet dækker over forældre i såkaldte regnbuefamilier. Efter loven kan et barns retlige forældre overdrage deres overførbare uger og orlovsrettigheder til såkaldte sociale forældre, der blandt andet omfatter den retlige forælders ægtefælle, den retlige forælders samlevende, en kendt donor samt den kendte donors ægtefælle eller samlever med en forældrelignende relation til barnet.

LGBT+ familier får fra den 1. januar 2024 mulighed for, at barnets to retlige forældre kan dele en del af orloven med op til to sociale forældre. Det gælder de orlovsuger, som ikke er øremærkede, og som derfor kan overdrages. Det vil sige, at den nye orlovsmodel giver mulighed for, at man kan fordele de orlovsuger, der kan overdrages, mellem op til fire forældre.

Løn under orlov

Lovgivningen ændrer ikke på funktionærers ret til løn under orlov. Funktionærlovens § 7 giver kvindelige medarbejdere, der er omfattet af funktionærloven ret til halv løn i 4 uger før forventet fødsel (terminen) og 14 uger efter fødslen. Funktionærloven indeholder ikke regler om mandlige medarbejderes ret til løn i forbindelse med et barns fødsel.

Herudover vil retten til løn under orlov bero på kollektiv overenskomst eller virksomhedens barselspolitik.

Virksomheder bør få tilrettet deres barselspolitik i løbet af foråret 2022, da det potentielt kan være i strid med ligebehandlingsloven at fastholde en forskelsbehandling i mors favør i en barselspolitik.

Andre nyheder

Webinar om arbejdstidsregistrering – 26. februar 2024 kl. 10:00 – 10:45

På webinaret kommer vi ind på hvordan ændringerne i arbejdstidsloven påvirker arbejdsgiverne i praksis og giver råd til den konkrete håndtering af loven.
Læs mere

Godtgørelse til gravid medarbejder for forringelse af vilkår

Højesteret har den 18. januar 2024 afsagt dom i en sag om en gravid medarbejder, hvis ansættelsesvilkår blev forringet umiddelbart efter, at medarbejderen havde givet meddelelse om sin graviditet.
Læs mere

Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Formålet med arbejdsmiljøloven er at skabe et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet og sikre et grundlag for, at virksomhederne som udgangspunkt selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.
Læs mere

Succes

Tak fordi du abonnerer på vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder, invitationer til arrangementer med videre. Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)