Artikel

Ansættelsesret – det kan du forvente i 2023

Mette Klingsten Advokatfirma ønsker dig et godt nytår. Da fejringen af nytåret er omme, og det nye år er begyndt, har vi nedenfor opsummeret de nøgleområder inden for HR og arbejdsret, som du bør være opmærksom på i 2023.

  1. Implementering af direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsforhold

Lovforslaget om implementering af direktivet skulle oprindeligt træde i kraft den 1. januar 2023, men på grund af folketingsvalget i Danmark blev lovforslaget udskudt. Det forventes nu at træde i kraft den 1. juli 2023. Mange aspekter af direktivet eksisterer allerede i dansk ret. Direktivet vil dog medføre nogle vigtige opdateringer af ansættelsesbevisloven efter lovforslagets vedtagelse.

Den gældende ansættelsesbevislov giver medarbejdere (der er ansat i mere end en måned, og som i gennemsnit arbejder mere end 8 timer om ugen) ret til at modtage skriftlig information om de væsentlige ansættelsesvilkår. De oplysninger, som en arbejdsgiver er forpligtet til at indhente, omfatter følgende:

Den nye lovgivning vil medføre, at ovenstående oplysninger nu skal gives til medarbejdere senest syv kalenderdage efter ansættelsesforholdets påbegyndelse. Herudover vil de foreslåede nye regler betyde, at medarbejdere har ret til en ansættelsesaftale, hvis deres forventede eller faktiske arbejdstid udgør mere end tre timer i gennemsnit om ugen over en fire ugers periode.

Desuden fastsætter de nye regler også flere andre minimumskrav til ansættelseskontrakter, herunder:

På nuværende tidspunkt forventes det, at ovenstående regler træder i kraft den 1. juli 2023, og derfor vil alle arbejdsgivere være forpligtet til at overholde de udvidede forpligtelser fra denne dato.

Der er i udgangspunktet ingen forpligtelse for arbejdsgivere til at give medarbejdere, der er ansat før 1. juli 2023, en opdateret ansættelseskontrakt eller et tillæg med detaljering af de nye bestemmelser. Men hvis en medarbejder anmoder om en opdateret kontrakt, er en arbejdsgiver forpligtet til at give en ny kontrakt inden for 8 uger efter anmodningen.

Mette Klingsten Advokatfirma kan hjælpe dig med at sikre, at dine kontrakter er i overensstemmelse med de nye regler. Kontakt os venligst for yderligere rådgivning.

  1. Ændringer i lov om ligebehandling

Formålet med lovforslaget er at sikre en klar hjemmel i sager om seksuel chikane, højere erstatning i alvorlige sager og en bedre retsstilling for elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikane. Lovforslaget implementerer trepartsaftalen om bekæmpelse af seksuel chikane på arbejdspladser fra marts 2022.

I 2022 oplevede vi et stigende antal klager om seksuel chikane, og der har været flere væsentlige retsafgørelser om dette emne.

Mette Klingsten Advokatfirma kan hjælpe dig med at udarbejde og udvikle dine politikker for at bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladsen.

  1. Ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadeforsikring, udlændingeloven og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Formålet med lovforslaget er at sikre, at virksomheder, der gentagne gange overtræder arbejdsmiljøloven og udstationeringsreglementet, uden at udvise vilje til at rette overtrædelserne, bliver overvåget nærmere af Arbejdstilsynet. Lovforslaget betyder også, at byggepladser som sidste udvej kan lukkes, indtil arbejdsmiljøforholdene er bragt i orden (byggepladsforbud).

Derudover vil lovforslaget også styrke indsatsen mod brug af ulovlig arbejdskraft ved at indføre krav til arbejdsgivere om at sikre, at medarbejdere fremviser identifikationspapirer efter anmodning fra Arbejdstilsynet og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og ved at kræve flere oplysninger i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Disse dele af lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi mellem den tidligere regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne fra januar 2022.

Lovforslaget har endvidere til formål at gennemføre dele af anbefalingerne fra det midlertidige AMO-udvalg om en forbedring af arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse og om præcisering af reglerne om arbejdspladsvurdering.

  1. Beløbsordningen

Beløbsgrænsen reguleres 1. januar hvert år og er senest forhøjet til 465.000 kr. fra 1. januar 2023. Derfor skal ansøgninger om arbejdstilladelse i henhold til beløbsordningen indgivet 1. januar 2023 eller senere overholde det nye beløbskrav.

Ved opgørelsen af ​​lønnen i henhold til beløbsordningen skal lønnen omfatte udbetalt løn, pension og udbetalte feriepenge. Det er ikke tilladt at medregne naturalydelser, optjente feriegodtgørelse eller forventet bonus i lønberegningen.

I ansøgninger indgivet inden 1. januar 2023 skal lønnen mindst udgøre 448.000 kr.

Ønsker du yderligere rådgivning om beløbsordningen eller anden rådgivning om ”corporate immigration”, er du velkommen til at kontakte os.

Nedsat beløbsordning

Den 29. juni 2022 indgik regeringen og et flertal af partierne i Folketinget en aftale om en supplerende beløbsordning. Under den supplerende beløbsordning nedsættes den krævede mindsteløn til 375.000 kr. årligt, såfremt de øvrige tilbudte ansættelsesvilkår svarer til danske standarder. Ansøgeren kan få en opholds- og arbejdstilladelse med en varighed på op til 5 år.

Ændringen skulle være trådt i kraft fra 1. december 2022, men på grund af folketingsvalget i Danmark blev lovforslaget ikke gennemført. Det er sandsynligt, at lovforslaget vil blive gennemført i 2023, og Mette Klingsten Advokatfirma orienterer om udviklingen på området.

  1. Forhandlinger om kollektive overenskomster

Den 4. januar indleder DI og CO-industri officielt forhandlinger om 2023-overenskomsterne for Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

De to overenskomster omfatter mere end 200.000 ansatte i DI’s medlemsvirksomheder og vil sætte rammerne for fremtidige forhandlinger på det private arbejdsmarked. Forhandlingerne vil derfor, enten direkte eller indirekte, berøre næsten alle virksomheder i Danmark.

Vi orienterer om forløbet af forhandlingerne.

 

For mere information om ovenstående emne eller andre arbejdsretlige behov, kontakt venligst Advokat (H) Mette Klingsten, mk@mklaw.dk, juridisk konsulent (UK Solicitor) Carley Wilson, cwi@mklaw.dk eller Advokat Mads Bernstorn, mb@mklaw.dk.

 

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)