Danmarks domstole har indført digital domstolsbehandling – er din virksomhed klar til minretssag.dk?

Visionen er, at der skal være nem adgang til sagerne for dem, der er involveret. Det skal være nemmere at følge retssagen fra start til slut, og det skal være muligt at opbevare og anvende sagens materiale digitalt.

I 2016 blev retten i Horsens digital. Siden er en lang række af landets domstole fulgt efter, og senest den 2. februar 2018 er alle landets domstole digitale.

Minretssag.dk er en sagsportal for parter og andre brugere af Danmarks domstole. Visionen er, at der skal være nem adgang til sagerne for dem, der er involveret. Det skal være nemmere at følge retssagen fra start til slut, og det skal være muligt at opbevare og anvende sagens materiale digitalt.

Derfor skal civile sager fremadrettet anlægges og behandles digitalt, og alle, der har en rolle i sagen (sagens parter, advokater, skønsmænd, sagkyndige mv.), får direkte og fuld elektronisk adgang til sagen, og kan tilgå den på alle tider af døgnet.

Minretssag.dk omfatter kun civile sager og dermed ikke fogedsager, betalingspåkrav, udlændingesager, tinglysningssager og skiftesager, der ikke behandles efter den borgerlige retspleje.
Reglerne indebærer, at minretssag.dk skal anvendes, hvis en ny civil sag skal anlægges eller der skal arbejdes i en sag, der er allerede er anlagt. Alle oplysninger udveksles på sagsportalen, og det er også der, indlevering af stævning, svarskrift, andre processkrifter og bilag vil foregå. Ligeledes er det her, der kan ankes, kæres, anmodes om genoptagelse samt søges om tilladelse til at appellere efter fristens udløb mv.

Det er obligatorisk at bruge minretssag.dk, hvilket blandt andet indebærer, at det ikke er muligt at sende materiale til retten udenom minretssag.dk, medmindre retten har givet tilladelse til det. Retten kan således afvise at behandle en sag, hvis den modtages med post eller e-mail. Eftersom adgangen kræver nem-id, er børn under 15 år og udenlandske borgere, udenlandske virksomheder og udenlandske advokater undtaget fra reglerne og kan dermed kommunikere med retten og modparten som hidtil.

Umiddelbart har alle med en medarbejdersignatur adgang til virksomhedens sager på minretssag.dk. Hvis ikke alle skal have fuld adgang til sagerne, kan virksomhedens NemID-administrator indlægge begrænsninger og oprette grupper, hvortil kun bestemte medarbejdere har adgang. Ved at sætte en eller flere grupper på sagen, kan der gives medarbejderne forskellige adgange, hvorefter sagen kun vil kunne ses af og fremsøges af medarbejdere, der er knyttet til den valgte gruppe.

Digitaliseringen og indførelsen af minretssag.dk kommer i øvrigt ikke til at ændre på retsplejelovens grundlæggende principper om mundtlighed og umiddelbarhed i retssager, og der vil derfor blandt andet fortsat være mundtlige hovedforhandlinger.

Domstolene har udarbejdet en lille video ’Sådan anlægger du en civil sag på minretssag.dk’, der kan ses her.