Artikel

Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Før den nye ferielov træder i kraft gælder en overgangsordning fra 1. januar 2019 til 31. august 2020. Der er flere nye tiltag i den nye ferielov, herunder introduktionen af samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at medarbejdere optjener og afholder ferie samtidig. Når en medarbejder har været ansat 1 måned, har vedkommende optjent 2,08 dages ferie (på samme måde som efter de nuværende regler), men medarbejderen kan modsat i dag allerede holde de 2,08 dages ferie i måneden efter.

Overgangsordning

Frem til den nye ferielovs ikrafttræden den 1. september 2020, vil der være en overgangsordning, som starter den 1. januar 2019.

I overgangsperioden vil medarbejderne fortsat optjene ferie efter den gældende ferielov. I løbet af de første otte måneder fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 vil medarbejderen optjene 16,67 feriedage. De optjente feriedage skal afvikles i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020.

I perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 optjener medarbejderne 25 dages ferie. Disse feriedage hensættes, og medarbejderne kan hverken få dem udbetalt eller holde ferien, jf. nedenfor. Den 1. september 2020 overgår medarbejderne til samtidighedsferie og kan derefter holde ferien samtidig med, at den optjenes.

Hensættelse af feriepenge

Den ferie, som medarbejderne har optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2019 vil først blive udbetalt når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Såfremt virksomheden ikke har en feriekortordning, skal der i denne periode, for så vidt angår medarbejdere med feriegodtgørelse, løbende afregnes feriepenge til FerieKonto. I virksomheder uden en feriekortordning, og hvor medarbejderen holder ferie med løn, kan virksomheden vælge at beholde de hensatte feriepenge i virksomheden, dog kun såfremt medarbejderen fortsat er ansat pr. 31. august 2020.

Hvis medarbejderen fratræder mellem 1. september 2019 og 31. august 2020, skal de hensatte feriepenge indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, der etableres i forbindelse med overgangen til den nye ferielov.

Såfremt virksomheden har en feriekortordning, kan virksomheden vælge at beholde de hensatte feriepenge, både for medarbejdere, der holder ferie med feriegodtgørelse, og medarbejdere, der holder ferie mede løn. Virksomheden kan dog også vælge at indbetale de hensatte feriepenge til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, eller virksomhederne kan vente med indbetaling til fonden til et senere tidspunkt. Dette senere tidspunkt kan eksempelvis være, når medarbejdere fratræder eller udrejser fra Danmark og frameldes cpr.

Hensatte feriepenge vil blive indekseret i henhold til den årlige faktiske lønudvikling i henhold til Dansk Arbejdsgiverforenings strukturstatistik.

Hvad skal virksomheden gøre?

Det er ikke nødvendigt at varsle overgangen til den nye ferielov med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel, medmindre virksomheden i forbindelse med overgangen ændrer regler for feriefridage eller lignende (ikke lovregulerede fridage/feriedage) til ugunst for medarbejderne.

Indefrysningen af feriemidlerne fra overgangsperioden vil betyde, at virksomheden skal vælge, hvorvidt man selv vil administrere de opsparede feriemidler eller indbetale det skyldige beløb til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Såfremt virksomheden vælger selv at administrere de opsparede feriemidler, kan de indefrosne feriemidler behandles på lige fod med andre af virksomhedens midler. Skyldige feriepenge tillige med indeksering skal først indbetales når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, for eksempel ved folkepensionsalderen eller på anden måde forlader arbejdsmarkedet. Virksomheden kan når som helst vælge at indbetale det skyldige beløb for en lønmodtager til fonden. Virksomheden er her forpligtiget til selv at forrente det skyldige beløb med en årlig lønindeksreguleringssats svarende til lønudviklingen, indtil beløbet indbetales. Indekseringen fastsættes af fonden senest 31. maj og er gældende i perioden 1. juni til 31.maj. Lønindeksreguleringssatsen udgjorde i 2017 2,2 %.

Såfremt virksomheden vælger at overdrage administrationen til fonden, er det fondens opgave at sikre, at de tilgodehavende feriemidler forrentes korrekt. Forrentningen vil afhænge af det årlige resultat af kapitalforvaltningen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Alle lønmodtagere vil årligt modtage oplysning om deres saldoopgørelse hos fonden.

Virksomheden skal endvidere sikre sig, at samtlige ansættelseskontrakter er korrekte og henviser til de korrekte bestemmelserne i den nye ferielov. I mange ansættelseskontrakter er der en henvisning til den ”til enhver tid gældende ferielov”, men såfremt der er specifikke henvisninger til den gældende ferielov, bør dette opdateres.

Såfremt virksomhedens personalepolitik indeholder regler om ferie, skal det sikres, at politikken revideres, således at den afspejler reglerne i den nye ferielov. Personalepolitikken bør indeholde oplysninger om overgangsperioden, håndtering af feriefridage (såfremt disse ændres i konsekvens heraf), perioden fra den nye ferielovs ikrafttræden og frem samt andre væsentlige emner, der måtte være specifikke for den enkelte virksomhed.

Vigtige datoer

Feriedage og feriebetaling optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 opgøres for hver enkelt lønmodtager pr. 31. august 2020.

Feriebetalingen beregnes som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen i optjeningsperioden

Der skal for hver enkelt lønmodtager ske indberetning til fonden af tilgodehavende feriemidler senest den 31. december 2020. Indberetningen skal indeholde oplysninger om:

En lønmodtager, der er uenig i en opgørelsen skal gøre indsigelse til arbejdsgiveren senest den 30. juni 2025.

Virksomheden skal årligt og senest den 31. august bekræfte over for Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, at virksomheden fortsat vil beholde ikke forfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)