Artikel

Direktører og ejerledere: håndtering af feriepenge i overgangsåret

Lønmodtagere, der er omfattet af ferieloven, har i overgangsåret 1. september 2019 til den 31. august 2020 opsparet feriemidler, der senest den 31. december 2020 skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler af arbejdsgiverne. Det er imidlertid kun lønmodtagere, der er omfattet af ferieloven, som skal have indberettet feriemidler, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på det lønmodtagerbegreb, der anvendes i denne forbindelse.

Retten til ferie og feriebetaling i henhold til ferieloven tilkommer enhver, der mod vederlag udfører personligt arbejde i tjenesteforhold (lønmodtagere). Ferieloven indeholder ikke en definition af lønmodtagerbegrebet, men der er i henhold til praksis flere parametre, der skal tages i betragtning ved afgørelsen af, om en medarbejder er omfattet af loven.

Det er den enkelte virksomhed, som skal indberette feriemidler, som skal vurdere, om en medarbejder er lønmodtager eller ej i ferielovens forstand.

”Ægte direktører” er ikke lønmodtagere i henhold til ferieloven. Der findes mange titler, som kan give indtryk af, at en medarbejder indtager en stilling som direktør, uden at dette er tilfældet. Det er derfor aldrig tilstrækkeligt blot at se på en medarbejders titel ved afgørelsen af om en medarbejder er omfattet af ferieloven, eller om vedkommende alternativt er en ”ægte direktør”, og dermed ikke er omfattet af overgangsregler i forbindelse med overgang til ny ferielov.

Vurderingen af en medarbejders stilling, og om vedkommende er omfattet af ferieloven, skal foretages ud fra en række parametre.

Det vil ofte tale for, at der er tale om en ”ægte direktør”, at direktøren er registreret som sådan i Erhvervsstyrelsen. Såfremt direktøren kan tegne virksomheden eller vedkommende er virksomhedens øverste ansvarlige, vil det også tale for, at direktøren er en ”ægte direktør”. En direktør, der refererer til andre direktører, vil i mange tilfælde være lønmodtager, mens en direktør, der har direkte reference til bestyrelsen eller virksomhedens ejere, ofte vil være en ”ægte direktør” og vil dermed ikke være lønmodtager i denne sammenhæng.

Ligesom ”ægte direktører”, vil medarbejdere, der også er ejere af den virksomhed, som de arbejder i, i de fleste tilfælde ikke være omfattet af ferieloven. Dette er navnlig tilfældet, hvis en medarbejder har direkte eller indirekte del i virksomhedens risiko, udbytte eller kapital, og hvor personens økonomiske interesser er så sammenfaldende med virksomhedens, at vedkommende ikke kan betragtes som lønmodtager i ferielovens forstand. Dette gælder dog ikke for medarbejdere, der kun har medarbejderaktier eller en anden lille ejerandel.

Retten til ferie for en ”ægte direktør” og andre, der ikke er omfattet af ferieloven, således som denne traditionelt har været fortolket, vil typisk været reguleret i en direktørkontrakt eller en anden form for kontrakt. I visse tilfælde, kan det eksempelvis i direktørkontrakten være aftalt, at direktøren har ret til ferie i overensstemmelse med ferielovens regler og i andre tilfælde vil det være nævnt, at ferieloven ikke finder anvendelse, men at direktøren vil have ret til en ferie af samme længde som fastsat i ferieloven. Hvis der er aftalt i direktørkontrakten, at direktøren i kraft af aftale er om-fattet af ferieloven, skal der gøres op med direktørens ret til feriepenge vedrørende overgangsåret. At der er indgået aftale om, at direktøren har ret til ferie i overensstemmelse med ferieloven, betyder dog ikke, at der skal eller kan ske indberetning af feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler. Personer, der ikke er omfattet af ferieloven, kan ikke aftale sig til, at der foretages frivillige indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler.

Der er i forbindelse med den tidlige udbetaling af op til tre ugers indefrosne feriemidler til lønmodtagere, som blev vedtaget af Folketinget den 17. august 2020, taget højde for, at ”ægte direktører” sammen med en række andre personer, ikke er omfattet af ferieloven, og ikke har optjent feriemidler. Der kan fra den 29. september 2020 og frem til 1. december 2020 søges om udbetaling af feriemidler (3 ugers feriepenge) via borger.dk.

De tre ugers feriepenge vil blive udregnet på baggrund af den ferieberettigede løn som arbejdsgiver har indberettet til e-indkomst i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020. Der er staten, der lægger ud, da arbejdsgiverne på nuværende tidspunkt hverken har indberettet eller indbetalt feriemidlerne.

Ved ansøgning om op til tre ugers indefrosne feriemidler via www.borger.dk, skal ansøgeren vælge sin jobsituation. Det er muligt at vælge blandt andet ”registreret direktør/øverste leder”, ”selvstændig, ejer eller medejer”, ”bestyrelsesmedlem”, ”au pair” mv. Fælles for disse er, at de ikke har optjent feriemidler.

Hvis punktet ”registreret direktør/øverste leder” vælges, modtager ansøgeren derfor besked om, at hvis ansøgeren var registreret direktør eller var den øverste, økonomisk ansvarlige leder i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, har vedkommende ikke optjent feriemidler. Tilsvarende gælder for den øvrige personkreds, der ikke har ret til feriemidler.

I den situation skal der derfor tages stilling til om direktøren alligevel har ret feriepenge af indtægt optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 og gøres op denne rettighed.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)