Artikel

Ferie i forbindelse med hjemsendelser

Fra 10. december 2020 har det været muligt for virksomheder i hele landet at søge midlertidig lønkompensation for medarbejdere, der hjemsendes fra arbejdspladsen. Lønkompensationsordningen baserer sig i vidt omfang på den ordning, som blev vedtaget i foråret, dog med få justeringer, herunder omkring ferie.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 10. december 2020 en trepartsaftale om genindførelse af lønkompensationsordningen. Hvor der i foråret var krav om, at medarbejderne skulle afholde ferie under hjemsendelsen, er der ikke – på nuværende tidspunkt – et tilsvarende krav i forbindelse med genindførelsen af ordningen, der foreløbigt gælder frem til 3. januar 2021.

Selv om der i trepartsaftalen ikke stilles krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere, er der indsat ”forudsætninger” om ferieafholdelse. Da lønkompensationsperioden strækker sig over den traditionelle juleferie, er det således ”forudsat”, at allerede aftalt ferie eller fridage, som er aftalt forud for den 9. december, afholdes som planlagt.

Virksomheder vil ikke kunne modtage lønkompensation for de dage, hvor medarbejderne holder ferie i hjemsendelsesperioden.

Herudover fremgår det af trepartsaftalen, at virksomhederne ikke vil kunne modtage kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode. Årsagen hertil er, at lønkompensationsperioden strækker sig over juleferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket.

Flere virksomheder benyttede sig under forårets nedlukning af undtagelsesbestemmelsen i den daværende ferielovs § 15, stk. 2, (nu § 9, stk. 3), hvor der er mulighed for at fravige de sædvanlige varslingsregler i tilfælde, hvor ”særlige omstændigheder” hindrer arbejdsgiveren i at iagttage varslingsreglerne. I henhold til forarbejderne til ferieloven, skal betegnelsen ”særlige omstændigheder” fortolkes mildere end force majeure-begrebet. Mange virksomheder varslede derfor restferie til afholdelse med kortere varsel end den måned, der ellers er foreskrevet i både den daværende og nuværende ferielov.

Muligheden for at varsle restferie med kortere varsel end én måned, kan dog ikke anvendes i forbindelse med den nuværende lønkompensationsordning. Det følger således af trepartsaftalen, at der ikke kan gøres brug af ferielovens bestemmelse om varsling ned til én dag i forbindelse med modtagelse af lønkompensation, og at ferielovens almindelige regler i øvrigt gør sig gældende.

Andre nyheder

Webinar om arbejdstidsregistrering – 26. februar 2024 kl. 10:00 – 10:45

På webinaret kommer vi ind på hvordan ændringerne i arbejdstidsloven påvirker arbejdsgiverne i praksis og giver råd til den konkrete håndtering af loven.
Læs mere

Godtgørelse til gravid medarbejder for forringelse af vilkår

Højesteret har den 18. januar 2024 afsagt dom i en sag om en gravid medarbejder, hvis ansættelsesvilkår blev forringet umiddelbart efter, at medarbejderen havde givet meddelelse om sin graviditet.
Læs mere

Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Formålet med arbejdsmiljøloven er at skabe et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet og sikre et grundlag for, at virksomhederne som udgangspunkt selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.
Læs mere

Succes

Tak fordi du abonnerer på vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder, invitationer til arrangementer med videre. Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)