Artikel

Ferie i forbindelse med hjemsendelser

Fra 10. december 2020 har det været muligt for virksomheder i hele landet at søge midlertidig lønkompensation for medarbejdere, der hjemsendes fra arbejdspladsen. Lønkompensationsordningen baserer sig i vidt omfang på den ordning, som blev vedtaget i foråret, dog med få justeringer, herunder omkring ferie.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 10. december 2020 en trepartsaftale om genindførelse af lønkompensationsordningen. Hvor der i foråret var krav om, at medarbejderne skulle afholde ferie under hjemsendelsen, er der ikke – på nuværende tidspunkt – et tilsvarende krav i forbindelse med genindførelsen af ordningen, der foreløbigt gælder frem til 3. januar 2021.

Selv om der i trepartsaftalen ikke stilles krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere, er der indsat ”forudsætninger” om ferieafholdelse. Da lønkompensationsperioden strækker sig over den traditionelle juleferie, er det således ”forudsat”, at allerede aftalt ferie eller fridage, som er aftalt forud for den 9. december, afholdes som planlagt.

Virksomheder vil ikke kunne modtage lønkompensation for de dage, hvor medarbejderne holder ferie i hjemsendelsesperioden.

Herudover fremgår det af trepartsaftalen, at virksomhederne ikke vil kunne modtage kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode. Årsagen hertil er, at lønkompensationsperioden strækker sig over juleferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket.

Flere virksomheder benyttede sig under forårets nedlukning af undtagelsesbestemmelsen i den daværende ferielovs § 15, stk. 2, (nu § 9, stk. 3), hvor der er mulighed for at fravige de sædvanlige varslingsregler i tilfælde, hvor ”særlige omstændigheder” hindrer arbejdsgiveren i at iagttage varslingsreglerne. I henhold til forarbejderne til ferieloven, skal betegnelsen ”særlige omstændigheder” fortolkes mildere end force majeure-begrebet. Mange virksomheder varslede derfor restferie til afholdelse med kortere varsel end den måned, der ellers er foreskrevet i både den daværende og nuværende ferielov.

Muligheden for at varsle restferie med kortere varsel end én måned, kan dog ikke anvendes i forbindelse med den nuværende lønkompensationsordning. Det følger således af trepartsaftalen, at der ikke kan gøres brug af ferielovens bestemmelse om varsling ned til én dag i forbindelse med modtagelse af lønkompensation, og at ferielovens almindelige regler i øvrigt gør sig gældende.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)