Artikel

Flertal bag ”sommerpakke”

Et bredt flertal blandt partierne i folketinget er enige om en sommerpakke og en udfasning af de hjælpepakker, der har skullet hjælpe danske virksomheder igennem den nedlukning, som fulgte i kølvandet på Covid-19, og som fortsat påvirker en lang række virksomheder.

Regeringen og en række af folketingets partier blev den 15. juni 2020 enige om en udfasning af de vedtagne hjælpepakker og en ”sommerpakke”, der har til formål at genoprette dansk økonomi. Nedenfor gennemgås en række af de tiltag, som partierne blev enige om.

Kompensation for faste omkostninger

Kompensationsordning for faste omkostninger ophører med den 8. juli 2020. Der vil imidlertid blive etableret en midlertidig kompensationsordning fra den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020 for de virksomheder, der fortsat er omfattet af Covid-19, restriktion. Det drejer sig om:

  1. Forbud mod at holde åbent
  2. Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem
  3. Forsamlingsforbud på over 500 personer
  4. Grænselukninger
  5. Udenrigsministeriets rejsevejledning

Virksomheder, som helt har forbud mod at holde åbent, vil kunne få kompensation svarende til 100 % af de faste omkostninger i den periode, hvor forbuddet gælder under forudsætning af at virksomheden ikke har nogen omsætning i perioden. Øvrige virksomheder får mulighed for at få kompensation på mellem 25 og 80 % af deres faste omkostninger. Det er i den forbindelse et krav, at omsætningen skal være faldet mindst 35 % sammenlignet med referenceperioden for at kunne få kompensation.

Suspendering af G-dage

Den midlertidige suspendering af virksomheders betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (g-dage) ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser fortsættes frem til og med 31. august, hvorefter den ophører. Virksomheder skal således ikke betale g-dage i forbindelse med arbejdsfordelinger eller hjemsendelser i perioden fra 1. juli til 31. august 2020.

Fremrykning af udbetaling af feriepenge

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, har det hidtil været hensigten, at de 25 dages ferie, som medarbejdere optjener i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 skulle ”indefryses”, således at medarbejderne ikke kunne få dem udbetalt, før medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, for eksempel ved folkepensionsalderen eller ved permanent fraflytning til udlandet.

Som en del af ”sommerpakken”, vil der imidlertid ske en delvis udbetaling af de indefrosne feriemidler, idet op til 3 ugers ferie senest i oktober 2020 vil blive udbetalt til medarbejderne.

Den konkrete udmøntning af ”sommerpakken”, herunder om staten – og ikke virksomhederne – i første omgang skal udbetale de indefrosne feriemidler, er endnu ikke fastlagt. Dette vil blive aftalt mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og ATP, og det forventes, at der vil blive vedtaget hastelovgivning i den forbindelse.

Herudover vil behovet for udbetaling af de resterende indefrosne feriemidler blive drøftet til efteråret.

Forebyggelse af svindel med kompensationsordninger

Med henblik på afdækning og forebyggelse af svindel med kompensationsmidler fra kompensationsordningerne har folketinget også vedtaget en lov, der indebærer at medarbejdere og andre kan indberette mistanke om svindel til Erhvervsstyrelsen. Det er hensigten, at indberetningen skal kunne ske anonymt. Det er dog nødvendigt at logge ind med Nemid, så indberetningerne vil ikke være anonyme i forhold til Erhvervsstyrelsen. Medarbejderne i Erhvervsstyrelsen bliver dog pålagt en særlig tavshedsforpligtelse i forbindelse med loven.

Loven indeholder desuden et forbud mod sanktionering af medarbejdere, der har gjort brug af whistleblowerordningen. Såfremt medarbejderen udsættes for sanktioner fx opsigelse i konsekvens af indberetningen, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)