Artikel

Forlængelse af lønkompensationsordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er ved en trepartsaftale af 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen frem til de skærpede restriktioner ophører. Foreløbigt er de skærpede restriktioner forlænget fra den 18. januar 2021 til den 7. februar 2021.

Med forlængelsen af lønkompensationsordningen stilles der nu igen mulighed for, at pålægge medarbejderne at afholde ferie under hjemsendelsen.

Muligheden for, at medarbejdere, som virksomheden søger lønkompensation for, kan pålægges at afholde ferie, indebærer, at medarbejderne kan pålægges at afholde 1 feriedag optjent efter ferieloven pr. lønkompenserende måned (svarende til 28 kalenderdage). Frem til den nuværende forlængelse af restriktionerne udløber den 7. februar 2021 (21 kalenderdage) vil medarbejderne dog kunne pålægges at afholde 1 feriedag. Hvis medarbejderen ikke har optjent ferie efter ferieloven, kan medarbejderen i stedet afholde 1 afspadseringsdag med løn eller tjenestefri i 1 dag uden løn.

Medarbejderne kan maksimalt pålægges at afholde fem feriedage m.v. i den periode hvor de er hjemsendt i den periode, som trepartsaftalen omfatter. Allerede varslet eller aftalt ferie m.v., som er fastlagt forud for den 17. januar 2021, skal afholdes som planlagt. Ferien vil indgå i de dage, som medarbejderen er kan pålægges at afholde.

Såfremt virksomheden har medarbejdere ansat i deltidsstillinger, eller hvis medarbejdernes arbejdstid er fordelt på en måde, hvor der ikke arbejdes 5 dage om ugen, skal antallet af feriedage, som medarbejderne skal afholde beregnes forholdsmæssigt.

Hvis medarbejderne hjemsendes i mindre end 21 kalenderdage, er der ikke krav om, at medarbejderne skal afholde feriedage m.v. Tilsvarende gælder kravet om ferieafholdelse heller ikke for medarbejdere der har aftalt lønnedgang som følge af Covid-19. Endelig er elever, lærlinge og praktikanter fritaget for kravet om at afholde feriedage m.v.

Det følger af ferielovens § 9, stk. 2, at arbejdsgiveren skal varsle hovedferie senest 3 måneder før hovedferien begynder, og restferie senest 1 måned før ferien begynder, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette. Henset til trepartsaftalens krav om ferieafholdelse, må kravet anses som en “særlig omstændighed”, der kan begrunde en fravigelse af de sædvanlige varslingsregler i § 9, stk. 2.

Det følger af ferielovens § 8, stk. 2, at medarbejderne har ret til at afholde tre ugers ferie i perioden fra den 1. maj til den 30. september. I det omfang, medarbejderne allerede har afholdt 10 dages ferie, er der derfor ikke mulighed for at varsle yderligere ferie til afholdelse før den 1. maj 2021. Dette kan efter omstændighederne løses ved afholdelse af feriefridage i lønkompensationsperioden eller afholdelse af tjenestefri uden løn. Det fremgår i den forbindelse af trepartsaftalen, at “ferielovens øvrige bestemmelser finder anvendelse”.

Virksomhederne modtager lønkompensation for de dage, hvor medarbejderen afholder ferie med løn på samme vis som i ordningen, der fulgte trepartsaftalen af den 15. marts 2020.

De øvrige betingelser for lønkompensation følger den tidligere aftalte generelle lønkompensationsordning.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)