Artikel

Forslag om ny model for orlov

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er blevet enige om en ny model for orlov, der blandt andet indebærer, at 11 ugers forældreorlov øremærkes til hver forældre. Baggrunden for aftalen er et EU-direktiv fra 2019, som pålægger medlemslandene at sikre minimum to måneders øremærket forældreorlov til hver af forældrene.

Orlovsdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner af 20. juni 2019 (orlovsdirektivet), har til formål at skabe mere ligestilling mellem kønnene og bedre balance mellem arbejds- og familieliv. Direktiver implementeres typisk ved national lov eller kollektiv overenskomst. Direktivet skal være implementeret senest den 2. august 2022.

Orlovsdirektivet giver blandt andet hver medarbejder ret til 4 måneders forældreorlov, hvoraf 2 måneder er øremærket til hver forældre, og derfor ikke kan overdrages forældrene imellem.

Medarbejdere, der udøver deres ret til forældreorlov i henhold til orlovsdirektivet, har ret til en løn eller en ydelse, der bestemmes af medlemsstaten eller arbejdsmarkedets parter og fastsættes på en sådan måde, at begge forældres udnyttelse af forældreorlov lettes.

Orlovsdirektivet giver desuden medarbejdere ret til frihed i fem arbejdsdage om året til at tage sig af pårørende, som bor i samme husstand som medarbejderen, og som har behov for omsorg eller støtte.

Medarbejdere med børn har i henhold til orlovsdirektivet også ret til at anmode om tilpasning af arbejdsmønstre ved etablering af fleksible arbejdsordninger. Det kan blandt andet være ved distancearbejde, fleksibel arbejdstid eller nedsat arbejdstid.

Forståelsespapir

DA og FH er blevet enige om et forståelsespapir, der tager udgangspunkt i bestemmelserne i orlovsdirektivet.

Forståelsespapiret er et oplæg til Beskæftigelsesministeriet, der skal udmøntes i et lovforslag.

Modellen, der foreslås af DA og FH, indeholder følgende rammer for orlov:

Moren:

Faren:

Modellen adskiller sig blandt andet fra de gældende regler ved, at der øremærkes i alt 11 ugers forældreorlov (for moren 2 ugers ”pligtorlov” og 9 ugers forældreorlov og for faren 2 ugers fædreorlov og 9 ugers forældreorlov) til hver forælder, som ikke kan overdrages.

Med modellen er der lagt op til en ligedeling af orloven efter fødsel, hvor faren og moren hver kan afholde i alt 24 ugers orlov.

Moren vil efter modellen have mulighed for at overføre i alt 13 uger til faren, og faren vil have mulighed for at overføre 13 uger til moren. Vælger faren at overføre sine 13 overførbare uger til moren, kan moren afholde 41 ugers orlov inklusiv de 4 ugers graviditetsorlov. Hvis moren vælger at overføre de 13 overførbare uger til faren, kan faren holde 37 ugers orlov efter fødslen.

Betaling

Der er ikke i modellen taget særskilt stilling til betaling under fravær i forbindelse med orlov, idet det dog fremgår af DA og FH’s pressemeddelelse, at faren og moren hver kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser, hvis forældrene ikke foretager sig noget.

Funktionærlovens § 7 giver kvindelige medarbejdere, der er omfattet af funktionærloven ret til halv løn i 4 uger før forventet fødsel (terminen) og 14 uger efter fødslen. Funktionærloven indeholder ikke regler om mandlige medarbejderes ret til løn i forbindelse med et barns fødsel.

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) sikrer forældre ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption m.v., i de perioder, hvor arbejdsgiveren ikke betaler løn, såfremt betingelserne for at få dagpenge under barsel er opfyldt.

I henhold til den nuværende barselslov har moderen ret til dagpenge under orlov 4 uger før forventet fødsel samt i 14 uger efter fødsel. Faderen kan få dagpenge under fædreorlov i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødsel. Moderen og faderen kan tilsammen få dagpenge i 32 uger under forældreorlov.

Mange virksomheder har herudover en barselspolitik, der indebærer, at medarbejdere har ret til løn under orlov. I mange tilfælde vil retten til løn under orlov (ud over kvinder ret til halv løn under orlov i henhold til funktionærloven) være betinget af, at virksomheden får refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk.

Modellen kan ses i sin helhed via dette link: https://da.dk/globalassets/l%C3%B8n-og-ans%C3%A6ttelse/model-barsel.pdf

Mette Klingsten Advokatfirma bistår blandt andet med udarbejdelse af barselspolitikker.

Andre nyheder

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Ny gratis varslingstjeneste skal forebygge digital sårbarhed hos danske virksomheder

Små og mellemstore danske virksomheder kan nu tilmelde sig en gratis varslingstjeneste som udbydes af Digitaliseringsstyrelsen. Formålet med tjenesten er at værne danske virksomheder mod potentielle cyberangreb.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)