Artikel

Hvornår er der tale om en overdragelse af en virksomhed og hvem har ret til hvad?

Virksomhedsoverdragelsesloven beskytter medarbejderne ved overførsler af en virksomhed eller en del heraf. Det er især ved udbud, leverandørskifte og overførsel af aktiviteter i forbindelse med konkurs, at håndteringen af medarbejdernes rettigheder og forpligtelser giver anledning til udfordringer.

Forfatteren Mette Klingsten, giver læseren en analyse af de ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelser i Danmark og kommer med en række praktiske anvisninger med udgangspunkt i sit virke som advokat. Førsteudgaven af bogen er fra 2002. Siden da er der sket en afklaring af retsstillingen på en række punkter i kraft af omfattende praksis. Der er ligeledes kommet nye og vigtige spørgsmål til, der også behandles i fremstillingen.

Udgangspunktet er først og fremmest lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-direktiv 23/01/EF. Loven er præceptiv og finder anvendelse i forbindelse med en stor del af de mange virksomhedsoverdragelser, der finder sted hvert år.

Virksomhedsoverdragelsesloven har givet anledning til et meget stort antal sager ved danske domstole og EU-Domstolen, der er af væsentlig betydning for fortolkningen af reglerne. Fremstillingen gennemgår et omfattende antal danske afgørelser fra de ordinære domstole, Arbejdsretten og faglig voldgift, samt afgørelser fra EU- og EFTA-Domstolene. Blandt de emnekredse, der behandles i bogen, er

  1. Afgrænsningen af de overdragelser, der er omfattet af loven
  2. Retsvirkningerne og konsekvenser af opsigelser af medarbejdere i strid med loven
  3. Kollektive overenskomsters stilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse
  4. Udlicitering og outsourcing
  5. Håndtering af pensioner og “benefits” ved virksomhedsoverdragelser
  6. Kravene til information og høring

Ansættelsesretlige afspekter af virksomhedsoverdragelse, 2. udgave, udkommer på Jurist- og Økononom Forbundets Forslag (Djøf) i maj 2016.

 

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)