Artikel

Implementeringen af arbejdsvilkårsdirektivet udskydes

I juni 2019 vedtog EU arbejdsvilkårsdirektivet. Fristen for at implementere direktivet i national lovgivning var den 1. august 2022, men Beskæftigelsesministeriet har meddelt, at implementeringen af direktivet er udskudt igen.

Arbejdsvilkårsdirektivet udvider virksomhedernes pligt til at give medarbejdere oplysninger om deres konkrete arbejdsvilkår. Direktivet indeholder også en række mindstekrav til medarbejderes ansættelsesvilkår, og direktivets formål er at sikre gennemsigtige og forudsigelige ansættelsesvilkår. Den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, der implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i Danmark, kommer til at erstatte den nuværende ansættelsesbevislov. Dog vil en del af arbejdsgiverens oplysningspligter efter ansættelsesbevisloven videreføres i den nye lov.

Fristen for implementering af direktivet var den 1. august 2022, men Beskæftigelsesministeriet meddelte i maj 2022, at direktivet ikke ville blive implementeret rettidigt, da der ikke havde været mulighed for at opnå enighed om, hvordan direktivet skulle implementeres i dansk ret.

Forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår blev sendt i høring den 16. august 2022, og det fremgik af lovforslaget, at loven skulle træde i kraft med virkning fra 1. januar 2023. Beskæftigelsesministeren har imidlertid meddelt beskæftigelsesudvalget den 29. september 2022, at lovforslaget forventes fremsat i november 2022, og at der lægges op til, at loven skal træde i kraft med virkning fra 1. juli 2023. Det er derfor fortsat uafklaret, hvordan direktivets bestemmelser konkret vil blive gennemført i dansk ret.

Virksomhederne bliver omfattet af de danske regler, der gennemfører direktivet, ved lovens ikrafttræden. Det har derfor ikke konsekvenser for virksomhederne, at direktivet ikke bliver implementeret rettidigt.

I henhold til direktivet skal medarbejdere, der er ansat før den nye lov træder i krav ikke have et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg hertil, selvom ansættelsesbeviset ikke opfylder kravene til en arbejdsgivers oplysningspligt i den nye lov. Dog skal arbejdsgiveren udlevere de manglende oplysninger senest inden for otte uger, hvis en medarbejder anmoder herom.

I henhold til lovforslaget skal visse oplysninger gives til medarbejderen allerede inden for syv kalenderdage i stedet for inden for en måned som er fastsat i den gældende lov om ansættelsesbeviser.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)