Artikel

Indberetning af ikke afholdt ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsgivere skal hvert år indberette ikke afholdte feriedage og indbetale feriepenge vedrørende ikke afviklet ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond. Indberetningen er arbejdsgiverens dokumentation for, at arbejdsgiveren har gjort ferieregnskabet op for både timelønnede medarbejdere, fratrådte funktionærer og månedslønnede medarbejdere i fortsat beskæftigelse, der har ferie med løn.

Ferieloven indeholder et grundlæggende princip om, at en medarbejder skal afholde sin optjente ferie. Hvis ferien ikke afholdes i ferieafholdesperioden, har medarbejderen som udgangspunkt ikke krav på at få udbetalt sine feriepenge. Ligeledes kan arbejdsgiveren heller ikke beholde feriepengene.

Ferieafholdelsesperioden, omfatter ferieåret fra, hvori ferien optjenes, og de efterfølgende 4 måneder fra ferieårets udgang til kalenderårets udgang. Ferieåret løber fra den 1. september til den 31. august.

Såfremt en medarbejder ikke har afholdt sin fulde ferie skal feriepengene vedrørende den ikke afviklede ferie derfor som udgangspunkt indberettes og indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Der gælder dog særlige regler i tilfælde af medarbejderens eventuelle feriehindringer, fratræden og for overførsel eller udbetaling af ferie ud over 4 uger.

Indberetningen samt indbetalingen af den overskydende ferie skal senest ske den 15. november efter ferieårets udløb.

Reglerne om indberetning og indbetaling af uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond vedrører kun ferie i henhold til ferielovens regler (svarende til 25 dage ved ansættelse i et fuldt optjeningsår) og således ikke feriefridage.

Såfremt alle medarbejderne har afholdt den fulde ferie, skal der alligevel indberettes 0 kr.

Afhængig af overenskomst kan der endvidere være forskellige aftaler om afregning til privat feriefond. Hvis det fremgår af overenskomsten, at der skal ske afregning til en privat feriefond, indberettes også 0 kr. til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Overførte eller udbetalte feriedage

Har arbejdsgiveren inden 30. september efter ferieårets udløb indgået dateret skriftlig aftale med medarbejdere om udbetaling eller overførsel af (op til 5) feriedage skal disse feriedage ikke indberettes.

Lovgrundlaget

Den ’gamle ferielov’ regulerer stadig ferie, der er optjent før ikrafttræden af den ’nye ferielov’, jf. ferielovens § 47, stk. 4. Det vil sige al ferie, som inden den nye ferielovs ikrafttræden den 1. september 2020 er varslet til afholdelse helt eller delvis i september 2020, samt ferie, som er optjent under den gamle ferielov, såfremt den ikke er overført til afholdelse efter den nye ferielov.

Ferie, der hverken er varslet til afholdelse i september 2020 eller optjent under den hidtil gældende ferielov, er omfattet af den nye ferielov.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)