Artikel

Kompensationsordning til arrangører

Som følge af COVID-19 er forsamlinger med mere end 10 personer blevet forbudt, og det har sammen med regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere medført aflysninger af koncerter, teaterforestillinger og andre kulturtilbud. Der er på den baggrund vedtaget en hjælpepakke, som giver arrangører af begivenheder, der var planlagt til afholdelse i perioden fra 6. marts 2020 til 31. marts 2020, men som har måttet aflyses, en kompensation.

Med virkning fra den 18. marts 2020 trådte bekendtgørelse nr. 233 om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger i kraft.

Kompensationsordningen indebærer, at der kan søges om kompensation, hvis et arrangement er blevet aflyst som følge af det midlertidige forbud mod forsamlinger med mere end 10 personer og regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer på grund af COVID-19.

De arrangementer, der kan søges om kompensation for, er i henhold til bekendtgørelsen ”en unik begivenhed i Danmark, som ikke finder sted mere end én eller få gange i den periode, ordningen gælder for, som har været åbent for offentlig tilmelding og deltagelse (…)”. Der kan kun søges om kompensation, hvis arrangementet skulle have haft mere end 1000 deltagere, eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de såkaldt særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge).

Der er herudover en række andre begrænsninger i kompensationsordningen, idet der ikke kan søges om kompensation til:

Det skal kunne dokumenteres, at ovennævnte betingelser er opfyldt, førend der kan udbetales kompensation. Endvidere er det en forudsætning for at ansøge om kompensation, at der ikke er påberåbt force majeure over for eventuelle leverandører og lignende.

Der er adgang til at ansøge om kompensation for lønudgifter, men det er i så fald en forudsætning, at der ikke samtidig er ansøgt om lønkompensation i henhold til andre kompensationsordninger.

Hvis der søges om kompensation for over 500.000 kr., skal der endvidere indsende en revisorerklæring ud fra Erhvervsstyrelsens skabelon.

Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger kan læses i sin helhed via dette link.

Kontakt Mette Klingsten Advokatfirma for mere information om hjælpepakkerne i forbindelse med udbruddet af COVID-19 i Danmark.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)