Artikel

Lægebesøg i arbejdstiden – hvem betaler?

Østre Landsret har fastslået, at speciallægeundersøgelser ligesom almindelige lægebesøg kan betragtes som lovligt forfald, forudsat at det ikke er muligt for medarbejderne at lægge besøget uden for arbejdstiden.

Medarbejderen, der var vikaransat kontorassistent, skulle have en kikkertundersøgelse en uge efter hun startede i et vikariat og skulle i den forbindelse have fri hele dagen.

Region Sjælland, der var arbejdsgiver, indvilgede i at udbetale løn for 3 timer med henvisning til den Personaleadministrative Vejledning, men fastholdt, at de resterende 5 timer skulle registreres i flexregnskabet, således at medarbejderen selv kom til at betale for dette.

Vikaren var omfattet funktionærloven, og sagen handlede derfor om rækkevidden af funktionærlovens § 5 om sygdomsbetinget fravær.

Udgangspunktet efter funktionærloven § 5, stk. 1 er, at funktionæren har ret til sædvanlig løn under sygdom. Der er ingen øvre grænse for antallet af dage, man kan modtage løn under sygdom.

Praksis har hidtil været, at et akut læge- eller tandlægebesøg kan sidestilles med sygdom. Almindelige lægebesøg eller behandling hos speciallæge har medarbejderen derimod pligt til at lægge uden for arbejdstiden.

Landsretten understregede indledningsvist, at det var ubestridt under sagen, at undersøgelser som den pågældende så vidt muligt skal placeres uden for arbejdstiden.

Landsretten lagde herefter til grund, at medarbejderen underrettede arbejdsgiveren om indkaldelsen 2 eller 3 dage efter, at hun var startet på jobbet, og ca. en uge inden undersøgelsen skulle finde sted.

Landsretten fandt også, at medarbejderen ikke at havde haft mulighed for at planlægge, at undersøgelsen skulle foregå uden for arbejdstiden.

Landsretten fastslog, at forholdet kunne sidestilles med, at medarbejderen på grund af sygdom var ude af stand til at udføre sit arbejde den pågældende dag, og at hendes underretning derfor skulle sidestilles med en sygemelding. Medarbejderen var berettiget til løn for de timer, Region Sjælland ikke havde betalt i forbindelse med fraværet.

Udgangspunktet er fortsat, at funktionæren så vidt muligt skal lægge lægebesøg mv., så det tilgodeser virksomhedens drift. Kan dette ikke lade sig gøre, skal det ikke komme funktionæren økonomisk til skade, og funktionæren har i den situation ret til betalt frihed.

Kopi af Østre Landsrets dom af 31. oktober 2016 kan rekvireres ved at sende en mail til info@mklaw.dk

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)