Artikel

Lovforslag om ansættelsesbeviser og nye mindstekrav til arbejdsvilkår sendt i høring

Regeringen har i august 2022 sendt et lovforslag til høring, der vedrører udvidelse af arbejdsgivers oplysningspligt om medarbejderes ansættelsesvilkår samt en række nye mindstekrav til medarbejderes arbejdsvilkår. Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2023 og vil erstatte den nuværende ansættelsesbevislov, hvis lovforslaget endeligt vedtages af Folketinget.

Lovforslaget skal implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 2019 (arbejdsvilkårsdirektivet) og de nye regler skal erstatte den nugældende ansættelsesbevislov. Direktivets formål er at sikre gennemsigtige og forudsigelige ansættelsesvilkår.

I henhold til den nuværende ansættelsesbevislov skal arbejdsgivere give medarbejdere oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Arbejdsgiverens oplysningspligt omfatter følgende:

Ansættelsesbevisloven gælder for alle lønmodtagere, der har et ansættelsesforhold med varighed på mere end en måned og hvis gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid overstiger otte timer. Arbejdsgiveren skal desuden give medarbejderen oplysninger om alle væsentlige vilkår senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Oplysningerne skal udleveres skriftligt til medarbejderen på papir eller i elektronisk form. Arbejdsgiveren skal sørge for, at oplysningerne er tilgængelige for medarbejderen, og skal opbevare dokumentationen for fremsendelse og modtagelse.

Forslag til ny ansættelsesbevislov

Den nuværende ansættelsesbevislov erstattes af loven om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Dog vil den del af arbejdsgiverens oplysningspligter efter ansættelsesbevisloven videreføres i den nye lov.

Medarbejdere, som er ansat før 1. januar 2023, skal ikke have et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg hertil, selvom ansættelsesbeviset ikke opfylder den kravene til en arbejdsgivers oplysningspligt i den nye lov. Dog skal arbejdsgiveren udlevere de manglende oplysninger senest inden for otte uger, hvis en medarbejder anmoder herom.

I henhold til den nye lov skal ovenstående oplysninger gives til medarbejderen allerede inden for syv kalenderdage i stedet for inden for en måned som er fastsat i den gældende lov.

Herudover skal følgende oplysninger gives til medarbejderen inden senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt:

Den nye ansættelsesbevislov indfører som noget nyt en række mindstekrav til medarbejderens arbejdsvilkår. Mindstekravene medfører, at:

Fravigelse ved kollektiv overenskomst

Mindstekravene vedrørende ansættelses- og arbejdsvilkår finder dog ikke anvendelse for medarbejdere, der er omfattet af kollektive overenskomster, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, som dækker hele det danske område, og som sikrer den overordnede beskyttelse af de pågældende medarbejdere.

Delt bevisbyrde

I forbindelse med sager om opsigelse eller anden ugunstig behandling i strid med loven er der som noget nyt indført delt bevisbyrde i lovforslaget. Det vil sige, at hvis de faktiske omstændigheder giver anledning til at formode, at en afskedigelse eller tilsvarende foranstaltning skyldes, at medarbejderen har udøvet sine rettigheder i henhold til ansættelsesbevisloven eller har fremsat klage til arbejdsgiveren om at sikre overholdelse af rettighederne i loven, påhviler det arbejdsgiver at bevise, at dette ikke er tilfældet.

Kontakt Mette Klingsten, Mads Bernstorn eller Carley Wilson for mere information om ansættelsesforhold og -vilkår. Du er også velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål til lovforslaget om ansættelsesbeviser og arbejdsvilkår. Kontaktinformation finder du nedenfor.

Mette Klingsten, advokat (H)

mk@mklaw.dk

31440100

 

Mads Bernstorn, advokat

mb@mklaw.dk

31440102

 

Carley Wilson, solicitor

cwi@mklaw.dk

31440104

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)