Artikel

Ny lov vil forhindre screening af ansøgere på baggrund af alder ved rekruttering

Beskæftigelsesministeren har den 2. februar 2022 fremsat et lovforslag, der skal forhindre screening af ansøgere til ledige stillinger på baggrund af deres alder.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven) indeholder allerede i dag forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder gælder såvel i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere som under det løbende ansættelsesforhold, i forbindelse med afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse og med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

I dag er forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder dog ikke til hinder for, at virksomheder anmoder om oplysninger om en ansøgers alder, når blot denne oplysning ikke leder til forskelsbehandling af ansøgeren.

Det er hensigten med lovforslaget, at denne retstilstand ændres. Hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, vil det indebære, at en arbejdsgiver ikke må anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading, indtastning m.v. af jobansøgning. Regeringens lovforslag tager således navnlig sigte på den forhåndsscreening af ansøgere, som mange rekrutteringssystemer giver mulighed for, eller en tilsvarende manuel ”forhåndsfrasortering” af ansøgere med en bestemt alder.
Har virksomheden et elektronisk rekrutteringssystem, hvor ansøgere skal angive deres alder eller fødselsdato, vil et sådant rekrutteringssystem derfor som udgangspunkt skulle ændres, hvis lovforslaget vedtages.

Der gælder i dag en række undtagelser til forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Det er for eksempel tilladt at særbehandle ældre ansøgere eller medarbejdere for at fremme deres beskæftigelsesmuligheder, ligesom det også er tilladt at annoncere efter unge under 15 år og foretrække unge under 15 år til en stilling.
En arbejdsgiver vil fortsat kunne anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading, indtastning m.v. af jobansøgning, hvis det er omfattet af forskelsbehandlingslovens undtagelsesmuligheder.

Med forslaget ændres der heller ikke på, at en arbejdsgiver fortsat vil kunne lægge vægt på fx erfaring og tidligere beskæftigelse inden for samme branche i forbindelse med rekruttering, hvis sådanne kriterier er sagligt begrundede og proportionale i forhold til det pågældende arbejde.

Sanktion

Hvis forbuddet mod at anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading, indtastning m.v. af jobansøgning overtrædes, kan det straffes med bøde, jf. forskelsbehandlingslovens § 8.

Ligebehandlingsnævnet vil kunne behandle eventuelle klager over overtrædelses af forbuddet mod, at en arbejdsgiver anmoder om oplysninger om en ansøgers alder. Det er gratis at indgive en klage til Ligebehandlingsnævnet modsat fx indgivelse af en stævning ved domstolene.

Lovforslaget kan læses i sin helhed via dette link: her

Opdatering den 23. marts 2022

Tirsdag den 22. marts 2022 blev forslaget vedtaget af Folketinget. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2022 og skal være med til at forhindre, at virksomheder fravælger ledige seniorer på grund af alder, når de søger job.

Med lovforslaget bliver der fra 1. april også igangsat et forsøg med jobrettet indsats til unge, og der bliver indført en ny sanktion for jobparate ledige, der ikke søger job en hel kalendermåned.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)