Artikel

Slut med pligtmæssig fratræden ved 70 år

Det er ikke tilladt at forskelsbehandle lønmodtagere på arbejdsmarkedet på grund af handicap, race, seksualitet, religion og alder m.v., men indtil den 1. januar 2016 har det alligevel været muligt at indgå aftale om pligtmæssig fratræden, når en lønmodtager fyldte 70 år.

Muligheden for at indgå aftale om pligtmæssig fratræden, når en lønmodtager fyldte 70 år, var en undtagelse til det generelle forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Aftaler om, at medarbejderen skulle fratræde, når vedkommende fyldte 62 år eller 65 år, var altså også ugyldige inden den 1. januar 2016.

Der er tale om forskelsbehandling på grund af alder, hvis arbejdsgiveren f.eks. undlader at ansætte en medarbejder eller opsiger en medarbejder, fordi arbejdsgiveren mener, at medarbejderen er for ung eller for gammel.

Med virkning fra den 1. januar 2016 er forskelsbehandlingsloven blevet ændret, således at det ikke længere er muligt at aftale, at en lønmodtager skal fratræde, når vedkommende fylder 70 år. Formålet med ændringen har været at fjerne de barrierer, der kunne forhindre ældre lønmodtagere i at blive på arbejdsmarkedet.

Lovændringen medfører ikke kun, at der ikke kan indgås nye aftaler om pligtmæssig fratræden når lønmodtageren fylder 70 år. Også eksisterende, individuelle aftaler omfattes af loven. Sådanne aftaler har altså været ugyldige siden den 1. januar 2016, hvor ændringsloven trådte i kraft.

Bestemmelser om pligtmæssig fratræden ved det 70. år i kollektive overenskomster og aftaler er fortsat gyldige efter den 1. januar 2016, hvis overenskomsten er indgået inden denne dato. Loven griber med andre ord ikke ind i eksisterende kollektive overenskomster. Regler om pligtmæssig fratræden ved det 70. år i kollektive overenskomster er dog kun gyldige indtil det tidspunkt, hvor overenskomsten kan opsiges til ophør.

I nogle hverv vil der kunne opstilles en række objektive kriterier, der skal være opfyldt for, at det pågældende hverv kan varetages, f.eks. i forhold til hurtighed, syn, færdigheder, etc. Arbejdsgiveren vil i disse tilfælde kunne foretage en objektiv test af, om de pågældende kriterier er opfyldt, og på den baggrund vil man sagligt kunne opsige medarbejdere, uanset deres alder.

Arbejdsgivere, som har aftalt automatisk fratræden ved det fyldte 70 år eller senere med deres medarbejdere, skal huske, at ansættelsesbevisloven kræver, at lønmodtagere skal have skriftlig besked om ændringer i ansættelsesforholdet senest en måned efter, ændringen er trådt i kraft.

Det er generelt antaget, at reglerne i forskelsbehandlingsloven også omfatter ”ægte direktører”. Vilkår om pligtmæssig fratræden ved 70 år (eller tidligere) kan formentlig ikke håndhæves over for direktører.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)