Artikel

Ny principiel højesteretsdom om fritstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Højesteret har netop taget stilling til et principielt spørgsmål om fritstilling af en medarbejder forud for datoen for overførslen af virksomheden.

Erhververen af en virksomhed, der var gået konkurs, udvalgte i forbindelse med overtagelsen af virksomheden 42 medarbejdere, som skulle overgå til erhververen på den 30. december 2011, der var den aftalte overtagelsesdato. En medarbejder, der også var tillidsrepræsentant, var ikke blandt de udvalgte medarbejdere og blev som følge heraf opsagt og fritstillet af konkursboet den 27. december 2011. Opsigelsesvarslet udløb først efter overtagelsesdagen.

Opsigelse som følge af virksomhedsoverdragelse

Det følger af direktiv 2001/23/EF, artikel 4, at »[o]verførsel af en virksomhed eller bedrift eller af en del af en virksomhed eller bedrift giver ikke i sig selv overdrageren eller erhververen nogen begrundelse for at foretage afskedigelser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at der kan ske afskedigelser af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer.« Bestemmelsen er videreført i virksomheds-overdragelseslovens § 3, stk. 1.

I Dethier Équipement-sagen fastslog EF-Domstolen (nu EU-Domstolen) tilbage i 1994, at ansatte, der uberettiget opsiges af overdrageren kort før overdragelsen, i forhold til erhververen betragtes som om, de stadig var ansat, selv om arbejdstageren ikke er blevet overtaget af erhververen efter virksomhedens overførsel. Arbejdstageren kan således gøre et krav gældende mod erhververen for usaglig afskedigelse mv., selv om opsigelsen er foretaget af overdrageren. Dette skyldes, at erhververen i henhold til direktivet og den danske lov automatisk indtræder i ansættelsesforholdene for de medarbejdere, der er ansat i virksomheden på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen og krav i forbindelse hermed.

Fritstilling

Medarbejdere, der er blevet reelt og definitivt fritstillede forud for overtagelsesdagen, er i henhold til hidtidig praksis ikke blevet betragtes som værende i et bestående ansættelsesforhold i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, uanset at opsigelsesvarslet ikke var udløbet på overtagelsesdagen. Erhververen var således efter virksomhedsover-dragelseslovens § 2, stk. 1, som udgangspunkt ikke indtrådt i rettigheder og forpligtelser i forhold til sådanne fritstillede medarbejdere.

Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om denne praksis har været forenelig med en effektiv implementering af direktiv 23/01/EF, når ansættelsesforholdet fortsat består, uanset at medarbejderen er fritstillet. I forhold til loyalitetspligten og pligten til at betale løn, er der ikke tvivl om, at ansættelsesforholdet består indtil udløbet af opsigelsesvarslet.

Landsrettens resultat

Der var mellem parterne enighed om, at der var tale om en reel og definitiv fritstilling inden overtagelsesdatoen.

På den baggrund fandt Østre Landsret, at medarbejderens ansættelsesforhold hos konkursboet som overdrager ikke bestod på overtagelsestidspunktet, og at erhververen derfor ikke var indtrådt i ansættelsesforholdet.

Højesterets resultat

Højesteret lagde ligeledes til grund, at erhververen som udgangspunkt ikke var indtrådt i rettigheder og forpligtelser i forhold til medarbejderen, medmindre afskedigelsen af ham var sket i strid med virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1.

Idet opsigelsen af medarbejderen skete i nær sammenhæng med virksomhedsoverdragelsen, lagde Højesteret til grund, at medarbejderen blev afskediget på grund af virksomhedsoverdragelsen
Højesteret lagde endvidere til grund, at medarbejderen havde bred erfaring og kunne bruges i alle funktioner i virksomhedens salgsdel. Særligt henset til at 42 af de hidtidige medarbejdere i virksomheden blev overtaget af erhververen, fandt Højesteret det ikke godtgjort, at der forelå tvingende grunde til at afskedige medarbejderen, der også var tillidsrepræsentant.

På den baggrund fandt Højesteret, at afskedigelsen af medarbejderen var i strid med virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1. Erhververen hæftede derfor for medarbejderens krav på løn i opsigelsesperioden og på godtgørelse for uberettiget afskedigelse i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelseslovens § 2.

Bemærkninger

Dommen ændrer ved den hidtidige retsstilling. Således som Højesterets præmisser er formuleret, at der stadig er rum for den hidtidige retspraksis, hvorefter erhververen ikke overtager forpligtelser overfor medarbejdere, der er opsagt og fritstillede forud for overtagelsesdagen i sager, hvor opsigelsen er begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)