Artikel

Opsigelse af medarbejdere med handicap

To afgørelser fra henholdsvis Østre Landsret og Afskedigelsesnævnet belyser udstrækningen af arbejdsgiverens pligt til at træffe foranstaltninger så arbejdet tilpasses medarbejdere med handicap. I de to sager havde ingen af virksomhederne handlet i strid med forskelsbehandlingsloven ved at opsige medarbejdere med handicap.

Opsigelse af handicappet medarbejder med høj anciennitet

Afskedigelsesnævnet har behandlet en sag om en handicappet medarbejder med 45 års anciennitet, som blev opsagt af sin arbejdsgiver. Virksomheden begrundede opsigelsen med, at medarbejderen ikke længere kunne varetage sit arbejde på grund af sit handicap. Virksomheden havde afholdt flere møder med blandt andet kommunen og medarbejderens læge i et forsøg på at lave de nødvendige tilpasninger af arbejdsstedet og arbejdsopgaverne samt mulighed for fleksjob og nedsat arbejdstid på 16,5 timer om ugen for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. På trods af tiltagene blev medarbejderen igen sygemeldt, og virksomheden opsagde medarbejderen.

Sagen blev indbragt for Afskedigelsesnævnet for opsigelse i strid med forskelshandlingsloven, idet det var medarbejderens opfattelse, at virksomheden ikke havde overholdt tilpasningsforpligtelsen, ved blandt andet ikke at have givet medarbejderen mulighed for at arbejde 12 timer om ugen.

Virksomheden gjorde gældende, at tilpasningsforpligtelsen var overholdt, da virksomheden havde gjort flere forsøg på at imødekomme og tilpasse forholdene til medarbejderen, men af hensyn til virksomhedens drift havde det ikke været muligt at nedsætte medarbejderens arbejdstid yderligere til 12 timer om ugen. Virksomheden gjorde således gældende, at opsigelsen var sagligt begrundet, da medarbejderen på grund af sit handicap ikke længere kunne varetage sine arbejdsopgaver.

Afgørelse
Afskedigelsesnævnet frifandt virksomheden og lagde til grund, at der var blevet gjort mange foranstaltninger for at tilpasse arbejdspladsen og arbejdsopgaver til den handicappede medarbejder, og at virksomheden derfor ikke havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingsloven.

Læs hele afgørelsen (af 25. januar 2023 i sag nr. 20220755) fra Afskedigelsesnævnet her.

Opsigelse af medarbejder med forværring af handicap

Østre Landsret har afgjort en sag om, hvorvidt det var i orden at opsige en medarbejder i fleksjob på grund af en forværring af medarbejderens handicap.

Sagen omhandlede en medarbejder i fleksjob, hvor virksomheden i forbindelse med ansættelsen havde truffet flere afhjælpningsforanstaltninger af hensyn til medarbejderens handicap. Medarbejderen måtte sygemeldes på grund af en forværring af handicappet. Virksomheden gjorde forsøg på at tilpasse arbejdet til den forværrede tilstand, men uden held. Medarbejderen blev opsagt, og sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet, som gav medarbejderen medhold. Afgørelsen blev anket og indbragt for domstolene, som skulle tage stilling til, om virksomheden havde opsagt medarbejderen på grund af hans handicap, og i den forbindelse, om virksomheden havde opfyldt sin pligt til at tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt.

Afgørelse
Østre Landsret fandt, at virksomheden i løbet af ansættelsen havde taget udstrakt hensyn til medarbejderens tilstand, og arbejdsopgaverne også flere gange var blevet tilpasset for at tilgodese hans behov. Virksomheden havde således overholdt sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens § 2 a. Retten vurderede også, at medarbejderen ikke længere var kompetent og disponibel til varetagelse af arbejdsopgaverne, og at opsigelsen derfor var saglig.

Hvad betyder afgørelserne?
Afgørelserne viser, at der ved vurderingen af en arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse især lægges vægt på, om arbejdsgiver har taget initiativ til at få foretaget passende foranstaltninger og justeringer i forsøget på at fastholde en handicappet medarbejder på arbejdspladsen. Dog er arbejdsgiver ikke forpligtet til at fortsætte ansættelsesforholdet, hvis de foretagne foranstaltninger ikke har været tilstrækkelige.

 

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)