Artikel

Regeringen og et flertal i Folketinget indgår aftale om øremærket orlov

I januar 2019 blev orlovsdirektivet vedtaget i EU. Orlovsdirektivet indebærer blandt andet, at 9 ugers forældreorlov bliver øremærket til hver forælder. Orlovsdirektivet skal være implementeret i de enkelte medlemslande senest den 2. august 2022. Den 26. oktober 2021 indgik regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget en politisk aftale om, hvordan direktivet skal gennemføres i Danmark.

Aftalen indebærer, at der fra august 2022 skal ske en ligelig fordeling af orlov mellem mødre og fædre. Som udgangspunkt får både mor og far 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel. Moren vil fortsat have ret til fire ugers graviditetsorlov forud for barnets fødsel.

Ud af de 24 uger orlov øremærkes to ugers orlov til hver af forældrene, der som hidtil skal afholdes i forbindelse med fødslen, og i tillæg hertil øremærkes yderligere 9 ugers orlov til hver af forældrene. Øremærkningen af orlov indebærer, at orloven ikke kan overføres mellem forældrene, og at orloven derfor går tabt, hvis ikke den forælder, som orloven er øremærket til, holder orloven. Den øremærkede forældreorlov skal afholdes inden for barnets første leveår. De uger, som ikke er øremærket, kan forældrene derimod vælge at overdrage til hinanden. Der kan således overdrages i alt 13 ugers orlov fra en forælder til en anden.

Aftalen omfatter kun forældreorlov til lønmodtagere, og dermed ikke selvstændige, ledige eller studerende. Dette betyder, at selvstændige, ledige eller studerende kan overføre 22 ugers orlov til den anden forælder.

Ret til barselsdagpenge

Med aftalen ændres der ikke på længden af den samlede ret til orlov med barselsdagpenge, hvilket er i alt 52 uger, heraf 48 uger efter fødslen.

Løn under orlov

Aftalen ændrer ikke på funktionærers ret til løn under orlov. Funktionærlovens § 7 giver kvindelige medarbejdere, der er omfattet af funktionærloven ret til halv løn i 4 uger før forventet fødsel (terminen) og 14 uger efter fødslen. Funktionærloven indeholder ikke regler om mandlige medarbejderes ret til løn i forbindelse med et barns fødsel.

Herudover vil retten til løn under orlov bero på kollektiv overenskomst eller virksomhedens barselspolitik.

Enlige forældre

I henhold til aftalen bliver damilier, hvor der kun er én forældre, ikke stillet ringere end familier med to forældre i forhold til den samlede ret til orlov med barselsdagpenge, og de mister dermed ikke orlovsuger med ret til barselsdagpenge som en konsekvens af orlovsdirektivet og 24/24-modellen.

Særlige familieforhold

Aftalepartierne vil i særlige situationer gøre det muligt at tildele bopælsforælderen ekstra uger med barselsdagpenge, hvis en række objektive betingelser er opfyldt, for at kompensere for de uger, som er øremærket den anden forælder. Det kan være situationer som højkonfliktskilsmisser eller hvis den ene forælder er lønmodtager, men lider af et svært handicap, som gør, at denne ikke kan holde orlov med barnet. Derudover skal det være muligt at kunne udskyde sine 9 ugers øremærket forældreorlov til efter barnets første leveår, i de situationer lønmodtageren har en orlovshindring. Dette kan fx være pga. en verserende sag om faderskab eller forældremyndighed og udsendelse for den danske stat.

Selvstændige og ledige

Uanset om forældrene er selvstændige eller ledige får de som udgangspunkt hver 24 ugers orlov efter fødslen. Kravet om ni ugers øremærket orlov gælder imidlertid kun for lønmodtagere, og derfor kan selvstændige og ledige vælge at overdrage op til 22 uger (9 + 13 uger) til den anden forælder.

Sociale forældre

Aftalen introducerer begrebet ”sociale forældre”, der blandt andet dækker over forældre i såkaldte regnbuefamilier. Aftalepartierne er enige om, at et barns retlige forældre skal kunne overdrage deres overførbare uger og orlovsrettigheder til såkaldte sociale forældre, der blandt andet omfatter den retlige forælders ægtefælle, den retlige forælders samlevende, en kendt donor samt den kendte donors ægtefælle eller samlever med en forældrelignende relation til barnet.

Ret til fravær

Det fremgår af den politiske aftale, at alle lønmodtagere har ret til fravær til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem, eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren, der har behov for omsorg eller støtte på grund af helbredsmæssige årsager. Retten til fravær er uden ydelse i fem arbejdsdage pr. kalenderår.

Orlovsdirektivets omfang

Det fremgår desuden af aftalen, at aftalepartierne er kritiske over for EU-Kommissionens vurdering af orlovsdirektivets omfang. Derfor vil regeringen indlede en dialog med EU-Kommissionen for at drøfte konsekvenserne af EU-Kommissionens juridiske tolkning af direktivets rækkevidde, og de konsekvenser som direktivet kan få, når det bliver implementeret på et velfærdssystem som det danske.

Regeringen forventer at fremsætte lovforslaget i december 2021.

Den politiske aftale om øremærket barsel kan læses i sit fulde her.

Andre nyheder

Webinar om arbejdstidsregistrering – 26. februar 2024 kl. 10:00 – 10:45

På webinaret kommer vi ind på hvordan ændringerne i arbejdstidsloven påvirker arbejdsgiverne i praksis og giver råd til den konkrete håndtering af loven.
Læs mere

Godtgørelse til gravid medarbejder for forringelse af vilkår

Højesteret har den 18. januar 2024 afsagt dom i en sag om en gravid medarbejder, hvis ansættelsesvilkår blev forringet umiddelbart efter, at medarbejderen havde givet meddelelse om sin graviditet.
Læs mere

Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Formålet med arbejdsmiljøloven er at skabe et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet og sikre et grundlag for, at virksomhederne som udgangspunkt selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.
Læs mere

Succes

Tak fordi du abonnerer på vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder, invitationer til arrangementer med videre. Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi sender nyhedsbrev ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)