Artikel

Særlov om midlertidig opholdstilladelse og ret til at arbejde til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Der blev mandag den 14. marts 2022 fremsat et forslag til Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Lovforslaget blev hastebehandlet i Folketinget den 16. marts 2022 og træder i kraft i dag, torsdag den 17. marts 2022.

Formålet med Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er at tilvejebringe et særligt og midlertidig opholdsgrundlag i Danmark til personer, som er fordrevet fra Ukraine. Loven indebærer blandt andet, at ukrainere kan meddeles opholdstilladelse efter særloven, og altså ikke behøver at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven. Ukrainere der meddeles opholdstillades efter særloven er fritaget for krav om arbejdstilladelse, og kan derfor begynde at arbejde, så snart de har modtaget deres opholdstilladelse i henhold til særloven.

Hvem kan søge om opholdstilladelse efter loven

Efter lovens § 1 kan der meddeles opholdstilladelse til en udlænding, der er fordrevet fra Ukraine, i følgende tilfælde:

1) Udlændingen er ukrainsk statsborger og er den 24. februar 2022 eller senere udrejst af Ukraine, hvor den pågældende på tidspunktet for udrejsen havde bopæl.

2) Udlændingen havde den 24. februar 2022 status som flygtning i Ukraine og er den 24. februar 2022 eller senere udrejst af Ukraine.

3) Udlændingen er ukrainsk statsborger eller havde den 24. februar 2022 status som flygtning i Ukraine og opholdt sig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022.

Opholdstilladelse efter lovens § 1, nr. 3 betyder, at en ukrainsk statsborger, som har opholdt sig i Danmark på en erhvervsordning, fx inden for landbruget, og som står til at udløbe, blive inddraget eller bortfalde, kan søge om opholdstilladelse efter den nye særlov.

Der kan herudover gives opholdstilladelse til blandt andet børn, ægtefæller og samlevende uanset nationalitet i medfør af særlovens § 2, under forudsætning af, at ægteskabet eller samlivet bestod den 24. februar 2022.

Krav til ansøgning om opholdstilladelse

For at opnå opholdstilladelse efter lovens § 1, skal ansøgningen om opholdstilladelse indgives i Danmark. Bestemmelsen indebærer, at en ansøgning om opholdstilladelse ikke vil kunne indgives uden for Danmark. Ansøgninger om opholdstilladelse som barn, ægtefælle eller samlevende kan indgives til en dansk repræsentation i udlandet.

Arbejdstilladelse

Udlændinge med opholdstilladelse efter loven, er fritaget for krav om arbejdstilladelse. Ukrainere som tildeles opholdsret efter loven skal derfor ikke søge om en selvstændig arbejdstilladelse, men er allerede tildelt arbejdstilladelse ved deres ret til ophold.

Retten til at arbejde gælder uanset, om opholdstilladelsen er givet efter særlovens § 1 eller til en eksempelvis medfølgende ægtefælle.

Det har været muligt allerede inden særlovens ikrafttrædelse at ansøge om opholdstilladelse i henhold til særloven. Ansøgningen kan findes via dette link: https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/F%C3%A6lles/Information-til-ukrainske-statsborgere. Ansøgere skal indgive ansøgningen til Udlændingestyrelsens Borgerservice.

Udlændinge, der får opholdstilladelse og ret til at arbejde i Danmark efter særloven, har mulighed for at tilkendegive deres ønsker til, hvilken kommune de vil bo i, men det er i sidste ende Udlændingestyrelsen der bestemmer, hvilken kommune ansøgeren skal bo i. Dette er værd at være opmærksom på for virksomheder der søger ukrainske medarbejdere, idet ukrainere, der pt. befinder sig i virksomhedens nærområde, kan risikere at blive placeret i en andel del af landet, når der er givet opholdstilladelse efter særloven.

Midlertidig opholdsret

Det følger af lovens § 3, stk. 1 at opholdstilladelse efter loven er et midlertidigt ophold, og at det tidsbegrænses til den 17. marts 2024. Udlændinge- og integrationsministeren har dog i medfør af § 3, stk. 2 mulighed for at forlænge opholdstilladelser, som er meddelt efter særloven, til den 17. marts 2025.

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)