Artikel

Udbetaling af de resterende to ugers indefrosne feriepenge

Et bredt politisk flertal indgik den 2. december 2020 en aftale om fremrykning af udbetaling af de sidste indefrosne feriemidler. Aftalen er en del af en samlet pakke af initiativer, der bl.a. skal bidrage til at stimulere privatforbruget i et samfund der fortsat er præget af begrænsninger på den økonomiske aktivitet som følge af COVID-19.

Frem til og med den 1. december var det muligt for lønmodtagere at ansøge om at få udbetalt op til 3 ugers indefrosne feriemidler. Der var ved fristens udløb den 1. december anmodet om udbetaling 51,6 mia. kr., og samlet havde 2,3 mio. lønmodtagere fået deres indefrosne feriepenge udbetalt. De lønmodtagere, der ikke hævede deres indestående feriemidler i første runde, kan med den nye aftale hæve op til fem ugers indefrosne feriemidler på én gang.

Partierne er i den nye aftale blevet enige om, at udbetalingen af de resterende to ugers feriemidler skal finde sted fra marts 2021 som det tidsligste tidspunkt, hvor udbetalingerne kan foretages. Udbetalingen forventes at indebære hastelovgivning, som partierne i aftalen forpligtede sig til at stemme for. Regeringen vil inddrage arbejdsmarkedets parter i den konkrete udmøntning af loven.

Finansiering

Udbetalingen af de resterende feriemidler bliver baseret på indberetningerne fra arbejdsgiver, men vil i øvrigt basere sig på de samme principper som den førtidige udbetaling i efteråret 2020. Indberetningen samt indbetalingen af den overskydende ferie skulle senest ske den 15. november efter ferieårets udløb.

Staten lægger fortsat ud for udbetalingen, hvilket indebærer at arbejdsgiverne fortsat kan vælge mellem at indbetale midlerne til feriefonden, eller beholde de indefrosne feriemidler som likviditet i virksomheden. De indefrosne feriemidler der ikke bliver hævet, vil blive stående i LD Fonde, som i dag administrerer de indefrosne feriemidler.

Frivillig udbetaling

Udbetalingen af de resterende feriemidler vil som i efteråret 2020 være frivillig. Pengene vil blive beskattet som almindelig indkomst. Udbetalingen vil som udgangspunkt ikke medføre fradrag i indkomstoverførsler mv.

Det vil fortsat kun være ”ægte lønmodtagere”, der kan få en førtidig udbetaling af feriemidler. ”Ægte direktører” er ikke lønmodtagere i henhold til ferieloven. Der findes mange titler, som kan give indtryk af, at en medarbejder indtager en stilling som direktør, uden at dette er tilfældet. Det er derfor aldrig tilstrækkeligt blot at se på en medarbejders titel ved afgørelsen af om en medarbejder er omfattet af ferieloven, eller om vedkommende alternativt er en ”ægte direktør”, og dermed ikke er omfattet af overgangsregler i forbindelse med overgang til ny ferielov.

 

 

 

 

Andre nyheder

Ensretning af undtagelsesbetingelser for selvtilrettelæggere på vej

Betingelserne for at kunne undtage en medarbejder som selvtilrettelægger efter arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen har ikke hidtil været identiske, men nu foreslås en ensretning.
Læs mere

Ekstra orlov til tvillingeforældre er vedtaget

Forældre til trillinger og firlinger, der blev født efter 1. januar 2023, har haft ret til 26 ugers ekstra orlov.  Den 1. maj 2024 træder nye regler i kraft, der giver tvillingeforældre tilsvarende rettigheder.
Læs mere

AI-forordningen i HR-afdelingen

EU-Parlamentet har i marts 2024 vedtaget AI-forordningen, der har til formål at etablere en juridisk ramme for udviklingen og anvendelsen af AI-systemer, herunder at AI-systemer ikke krænker grundlæggende rettigheder som retten til ikke at blive diskrimineret.
Læs mere

Tak til følgende bidragsydere til hjemmeside: Steen Evald (fotografi), Stine Heilmann(fotografi), Count Pictures (video), Kunde & Co. A/S (design), WeCode A/S (kodning)