Varsling af ferie i forbindelse med Covid-19

Ferielovens almindelige varslingsregler kan i visse tilfælde fraviges. For virksomheder, der oplever akut ordrenedgang, arbejdsmangel og lignende som følge af covid-19, kan det derfor være relevant at overveje at benytte adgangen til at varsle ferie med forkortet varsel.

Det følger af ferielovens § 15, stk. 2, at arbejdsgiveren senest skal give medarbejderne meddelelse om afholdelse af ferie 3 måneder før hovedferien begynder, og senest 1 måned før restferien begynder. Det følger dog også af ferielovens § 15, stk. 2, at de sædvanlige varslingsregler kan fraviges i tilfælde, hvor ”særlige omstændigheder” hindrer arbejdsgiveren i at iagttage varslingsreglerne.

I henhold til forarbejderne til ferieloven, skal betegnelsen ”særlige omstændigheder” fortolkes mildere end force majeure-begrebet. Som udgangspunkt må en fravigelse af varslingsreglerne bero på en konkret vurdering af, om virksomhedens situation som følge af covid-19 udgør en ”særlig omstændighed”. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis virksomheden oplever akut ordrenedgang eller arbejdsmangel af andre grunde end ordrenedgang.

Har medarbejderen fortsat restferie tilbage, som er optjent i 2018, vil virksomheden således have mulighed for at varsle restferien afholdt inden 1. maj 2020, hvor et nyt, forkortet ferieår begynder.

Har medarbejderen allerede planlagt afholdelse af restferie inden udgang en af april 2020 anbefales det at henholde sig til sådan aftale i det omfang, det er muligt. Er det ikke muligt at henholde sig til sådan aftale, følger det af ferielovens § 15, stk. 3, at ”Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen. Allerede begyndt ferie kan ikke afbrydes”.

Bestemmelsen vil kunne bruges til at ændre allerede indgåede aftaler om overførsel af ferie til det nye ferieår, hvis det er nødvendigt for virksomheden, at ferien afholdes i indeværende ferieår.

Ferie optjent i perioden 1 januar 2019 til 31. august 2019 skal afvikles i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Der er i alt 16,64 dages ferie til afholdelse i perioden, hvis medarbejderen har været ansat i hele optjeningsperioden. Muligheden for at fravige de sædvanlige varslingsregler vil også kunne benyttes i forhold til denne ferie, såfremt ”særlige omstændigheder” nødvendiggør det.

Det bemærkes, at der findes en særregel i ferielovens § 16, stk. 1, hvorefter en lønmodtager, der er opsagt, ikke kan holde hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. Muligheden for at varsle afholdelse af hovedferie med forkortet varsel i henhold til ferielovens § 15, stk. 2 bortfalder derfor i en situation, hvor en medarbejder er opsagt med et varsel på tre måneder eller mindre.

Aftale om ferie

Det følger af ferielovens § 21, stk. 2., at ferielovens § 15, stk. 2, og § 16, stk. 1 kan fraviges ved aftale. Der er således blandt andet adgang til, at arbejdsgiveren og medarbejderen konkret aftaler, at medarbejderen afholder ferie i opsigelsesperioden, selv om denne er mindre end 3 måneder.

Tilsvarende kan det aftales, at fravige udgangspunktet i ferieloven om, at hovedferien på 15 dage (3 uger) skal gives i sammenhæng, for eksempel hvis det af hensyn til driften er mere fordelagtigt, at noget af ferien afvikles som enkeltdage med løn. Medarbejderen skal dog i alle tilfælde have 10 sammenhængende dages sommerferie (2 uger).