Diskrimination på arbejdsmarkedet

Reglerne om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet gælder både ved annoncering, før og under ansættelsen samt ved ansættelsesforholdets afslutning. Reglerne er i vid udstrækning reguleret af EU-retlig lovgivning, og EU-Domstolen tager jævnligt stilling til, hvordan reglerne skal fortolkes.

Vi tilbyder rådgivning om diskrimination på arbejdsmarkedet, med henblik på at forebygge tvister, herunder ved tilrettelæggelse af omorganiseringer og afskedigelser.

Vi fører sager ved ligebehandlingsnævnet og de almindelige domstole om alle typer af diskrimination, blandt andet forskelsbehandling på grund af alder, handicap eller køn samt om forskelsbehandling på grund af barsel eller andre former for orlov.